116-0328/01 – Marketing Research B (MVB)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantorProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Subject version guarantorIng. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To design a conceptual framework for conducting marketing research. 2. To classify marketing research methods. 3. To understand the sampling design process 4. To apply the quantitative methods of marketing research. 5. To apply the qualitative methods of marketing research.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the subject is to extend knowledge about marketing research meaning. Furthermore, students should be acquainted with certain statistical methods, which are used in research practice. The students should gain practical experiences by means of working on their own research project.

Compulsory literature:

MALHOTRA, N. K., D. F. BIRKS and P. WILLS. Marketing Research. An Applied Approach. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 1037 p. ISBN 978-0-273-72585-5.

Recommended literature:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. Boston: Pearson, 2014. 487 p. ISBN 978-0-273-76851-7. CHURCHILL, G. A. and D. IACOBUCCI. Marketing Research. Mason: South Western, 2010. 624 p. ISBN 978-0-324-35995-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
116-0302 MVA Marketing Research A Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu.- Základní statistické pojmy. - Etapy statistického zkoumání. - Základy práce s daty.2. Výběrová statistická šetření.- Druhy výběrových šetření.- Konstrukce výběrové chyby.- Kvalita dat.- Typy škál.3. Deskripce statistická a grafická. - Měření úrovně a heterogenity dat.- Třídění prvního stupně. - Třídění druhého stupně.- Kontingenční tabulky. - Bodové a intervalové odhady.4. Testování hypotéz. - Neurčitost dat.- Analýza kontingenčních tabulek.- Parametrické a neparametrické testy.- χ2 test.- Další charakteristiky.5. Analýza závislosti. - Testy hypotéz pro průměry.- T-testy.- Analýza rozptylu (ANOVA).- ROC křivky.6. Korelační a regresní analýza. - Korelační analýza.- Jednoduchá regrese.- Vícenásobná regrese. 7. Segmentace a vytváření typologií. - Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. - Různé typy měr vzdálenosti- Rozrůzněnost profilů- Princip hierarchického seskupování8. Faktorová analýza.- Hledání skrytých příčin. - Měření hodnot latentních proměnných ovlivňujících výpovědi v dotazníku.- Identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků 9. Prezentace výsledků. - Interpretace výsledků. - Závěrečná zpráva výzkumného projektu. - Doporučení managementu. - Organizace a průběh prezentace.10. Kvalitativní výzkum. - Specifika kvalitativního výzkumu. - Využití kvalitativního výzkumu pro potřeby marketingové komunikace- Skupinový rozhovor.11. Nepřímé a expertní metody ve výzkumu. - Psychologická explorace.- Asociativní postupy.- Projektivní testy.- Fyziognomické postupy.- Vybrané expertní metody.12. Rozhodovací procesy v marketingu. - Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. - Výzkum trhu v odlišných podmínkách. - Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu.- Příklady z praxe.13. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. - Rozhodování o účasti agentury. - Výběr agentury.- Spolupráce s agenturou.- Přehled výzkumných agentur. 14. Moderní statistická práce. - Statistické výpočetní prostředí.- Specializovaný statistický software. - Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 14  0
                Project Project 10  0
                Other task type Other task type 21  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 46  0
                Oral Oral examination 9  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner