116-0328/02 – Marketingový výzkum B (MVB)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětuIng. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR33 Ing. Petr Baránek, Ph.D.
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Navrhnout vhodný způsob řešení výzkumného problému. 2. Klasifikovat metody marketingového výzkumu. 3. Pochopit způsob tvorby výběrového souboru. 4. Aplikovat kvantitativní metody marketingového výzkumu. 5. Aplikovat kvalitativní metody marketingového výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Dále by studenti měli být seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního konkrétního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2009, 696 s. ISBN 978-80-7367-482-3. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. MALHOTRA, N. K., D. F. BIRKS and P. WILLS. Marketing Research. An Applied Approach. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 1037 p. ISBN 978-0-273-72585-5.

Doporučená literatura:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. Boston: Pearson, 2014. 487 p. ISBN 978-0-273-76851-7. CHURCHILL, G. A. and D. IACOBUCCI. Marketing Research. Mason: South Western, 2010. 624 p. ISBN 978-0-324-35995-4. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0302 MVA Marketingový výzkum A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam využití moderní statistiky v procesu marketingového výzkumu. - Základní statistické pojmy. - Etapy statistického zkoumání. - Základy práce s daty. 2. Výběrová statistická šetření. - Druhy výběrových šetření. - Konstrukce výběrové chyby. - Kvalita dat. - Typy škál. 3. Deskripce statistická a grafická. - Měření úrovně a heterogenity dat. - Třídění prvního stupně. - Třídění druhého stupně. - Kontingenční tabulky. - Bodové a intervalové odhady. 4. Testování hypotéz. - Neurčitost dat. - Analýza kontingenčních tabulek. - Parametrické a neparametrické testy. - χ2 test. - Další charakteristiky. 5. Analýza závislosti. - Testy hypotéz pro průměry. - T-testy. - Analýza rozptylu (ANOVA). - ROC křivky. 6. Korelační a regresní analýza. - Korelační analýza. - Jednoduchá regrese. - Vícenásobná regrese. 7. Segmentace a vytváření typologií. - Klasifikace a tvorba profilu zákazníků. - Různé typy měr vzdálenosti - Rozrůzněnost profilů - Princip hierarchického seskupování 8. Faktorová analýza. - Hledání skrytých příčin. - Měření hodnot latentních proměnných ovlivňujících výpovědi v dotazníku. - Identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků 9. Prezentace výsledků. - Interpretace výsledků. - Závěrečná zpráva výzkumného projektu. - Doporučení managementu. - Organizace a průběh prezentace. 10. Kvalitativní výzkum. - Specifika kvalitativního výzkumu. - Využití kvalitativního výzkumu pro potřeby marketingové komunikace - Skupinový rozhovor. 11. Nepřímé a expertní metody ve výzkumu. - Psychologická explorace. - Asociativní postupy. - Projektivní testy. - Fyziognomické postupy. - Vybrané expertní metody. 12. Rozhodovací procesy v marketingu. - Podmínky rozhodování a možnosti omezení při rozhodování. - Výzkum trhu v odlišných podmínkách. - Postup a prezentace výsledků na konkrétním trhu. - Příklady z praxe. 13. Výběr agentury pro spolupráci při marketingovém výzkumu. - Rozhodování o účasti agentury. - Výběr agentury. - Spolupráce s agenturou. - Přehled výzkumných agentur. 14. Moderní statistická práce. - Statistické výpočetní prostředí. - Specializovaný statistický software. - Databázové informační zdroje pro marketingový výzkum.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku