116-0334/02 – Marketing Project (MPR)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To design a marketing project plan 2. To design a budget for marketing project 3. To fing the relevant sources for solving marketing project 4. To solve marketing project 5. To build competence to present the result of marketing project

Teaching methods

Project work
Terrain work

Summary

Cílem předmětu je vypracovat předem schválený projekt pro zadavatele, kterými jsou firmy v regionu nebo katedra marketingu a obchodu. Studenti volí buď z projektů dlouhodobě spolupracujících firem, nebo mohou navrhnout vlastní projekt u organizace, ve které už působí. Případně je možné spolupracovat se členy katedry na projektech, které se týkají jejich vědeckovýzkumné činnosti.

Compulsory literature:

KARLÍČEK, Miroslav et al. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan and Iwan SETIAWAN. Marketing 5.0: technology for humanity. Hoboken: John Wiley & Sons, 2021. 206 p. ISBN 978-1-119-66851-0. MALHOTRA, K. Naresh. Marketing Research. An Applied Approach. 7th ed. Harlow: Prentice Hall, 2019. 864 p. ISBN 978-0136085430.

Recommended literature:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 4th ed. London: Routledge, 2013. 613 p. ISBN 978-0-415-53335-5. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9. TAHAL, Radek a kol. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. 264 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Udělení zápočtu na základě vypracování písemné závěrečné zprávy studentem a potvrzení o absolvování projektu zadávající společností.

E-learning

Other requirements

Students usually solve various marketing and businness activities in a specific company they choose. The other option is to work on the Department od Marketing and Businness and cooperate with a specific teacher who offers a project.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The project can be focused on: - draft communication strategy, - development of a questionnaire survey, - processing of market research data, - brand building on domestic and foreign markets, - database management for marketing communications, - social media management, - web analytics, - PPC management and SEO optimization - organization of events (promotions, fairs), - creating content for web and print media.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation: Student is working independently, only the final report and confirmation is presented to the course supervisor.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Student is working independently, only the final report and confirmation is presented to the course supervisor.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0414A050001) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter