116-0344/02 – Stylistika v žurnalistice (SVŽ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit základní pojmy stylistiky Popsat vývoj teorií funkčních stylů Vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými funkčními styly Charakterizovat nejčastější nedostatky v psaní zpravodajských komunikátů Objasnit zásady a pravidla stylizace ve zpravodajství a publicistice Využít slohových postupů a slohových útvarů při tvorbě žurnalistických žánrů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem přednášek je podat informace o základních pojmech stylistiky, metodách stylistického výzkumu, subjektivních i objektivních stylotvorných faktorech, a to především se zřetelem na stylovou oblast žurnalistickou. Na ni je soustředěna také klasifikace výrazových prostředků stylistického ztvárnění textu v rovinách hláskové, morfologické, syntaktické, lexikální i textové zároveň s přihlédnutím k mimojazykovým (nonverbálním, grafickým) výrazovým prostředkům. Pozornost je rovněž věnována kompozici textů, jejich tektonice i architektonice. V průběhu cvičení se studenti učí jednak kritické analýze výše uvedených textů, jednak srovnávání odborných názorů na sledovanou problematiku. Důraz je kladen na tvůrčí využívání dosavadních vědomostí z lingvistických disciplín při kritické analýze modelových textů.

Povinná literatura:

BLAKE, G. – BLY, R. W. The Elements of Copywriting. New York: MacMillan, 1997. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997. FOWLER, R. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London- New York: Routledge, 2004. GREPL, M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Brno: NLN, 2003. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a…. Praha: Trizonia, 1997. MCLOUGHLIN, L. The Language of Magazines. London-New York: Routledge, 2000. MCQUAIL, D. Úvod do masové komunikace. Praha: Portál, 1999. MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava: SPN, 1997. OSVALDOVÁ, B. a kol. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. REAH, D. The Language of Newspapers. London-New York: Routledge, 2004. SRPOVÁ, H. K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Ostrava: FF OU, 1998. Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava: PdF UK, 1997. VIVIAN, J. The Media of Mass Communication. Boston-New York-San Francisco- London: Winona State University, 2005. doporučené studijní materiály: JIRÁK, J. a KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. MCLUHAN, M. H. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. MCLUHAN, M. H Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000. MCMANUS, J. H. Market Driven Journalism. Let the Citizen Beware? Thousand Oaks- London-New Delhi: Sage, 1994. MCNAIR, B. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. TUROW, J. Media Systems in Society. Understanding Industries, Strategies, and Power. New York-London: Longman, 1992. další doporučená literatura: BLY, R. W. The Copywriter´s Handbook. A Step-by-step Guide to Writing Copy That Sells. New York: Henry Holt and Co., 1990. KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995.

Doporučená literatura:

BRIGGS, A. and BURKE, P. (2005). A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press. REIFOVÁ, I. et al. (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. SPARKS, C. (2005). The Media and Globalization. London: Sage Publications.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

. Masmédia/prostředky masové informace a propagandy. 2. Základní pojmy stylistiky; metody stylistické analýzy. Slohotvorné činitele (stylotvorné faktory); stylová oblast, vrstva, norma, typ. 3. Teorie funkčních stylů – funkční styl umělecký, běžně dorozumívací, odborný a administrativní, řečnický a žurnalistický, jejich útvary a prostředky. Principy vzájemného ovlivňování a prostupování. 4. Diferenciace a stratifikace národního jazyka z hlediska stylistického využití v žurnalistických žánrech. 5. Stylová charakteristika prostředků hláskových a lexikálních, slovotvorných a morfologických. 6. Stylová charakteristika prostředků syntaktických; role a principy slovosledu. 7. Žurnalistické žánry. Slohové postupy a slohové útvary. 8. Zásady a pravidla stylizace ve zpravodajství i publicistice. 9. Nejčastější nedostatky v psaní zpravodajských komunikátů I. 10. Nejčastější nedostatky v psaní zpravodajských komunikátů II. 11. Základní struktura zpravodajských žánrů I. 12. Základní struktura zpravodajských žánrů II. 13. Principy práce s informačními zdroji. 14. Stylová analýza textu (mikro- a makrokompozice).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: .

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku