116-0400/01 – Marketing (MG)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Subject version guarantorDr.Ing. Hana Svobodová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Understand basic marketing terminology. 2. Explain the competitive concepts. 3. Analyze the marketing environment 4. Understand the principles of consumer segmentation and consumer behaviur. 5. Explain the marketing information system and the principles of marketing research. 6. Design a marketing mix.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course provides a systematic, comprehensive and up-to-date view on particular marketing areas. The aim of the course is to introduced students the marketing philosophy, basic terms, rules and concepts of marketing and explain them the content of particular components of marketing. After completing the course students should be able to apply their knowledge to solve basic practical problems and to use the acquired knowledge in other related courses.

Compulsory literature:

ARMSTRONG, Garry and Philip Kotler. Marketing: An Introduction. 15th ed. Harlow: Pearson, 2022. 704 p. ISBN 9780137476459. GREWAL, Dhruv and Michael LEVY. Marketing. 8th ed. New York: McGraw Hill, 2021. 736 p. ISBN ‎ 978-1260717433. KOTLER, Philip, Kevin KELLER, Mairead BRADY, Malcolm GOODMAN and Torben HANSEN. Marketing Management. 4th European ed. Harlow: Pearson, 2019. 840 p. ISBN‎ 978-1292248448.

Recommended literature:

KOTLER, Philip and Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 18th ed. Harlow: Pearson, 2020. 731 p. ISBN 9781292341132. PERREAULT, William, Joseph CANNON and E. Jerome McCARTHY. Essentials of Marketing. 17th ed. New York: McGrow Hill, 2020. 800 p. ISBN 978-1264024063. PRIDE, William M. and O. C. FERRELL. Foundations of Marketing. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2021. 592 p. ISBN ‎ 978-0357129463.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Moderní trh a jeho atributy. Definice, historie a vývojové etapy trhu. Trh jako psychologický prostor. Tržní cyklus a jeho součásti. Typy poptávky. Význam a typy potřeb. Maslowova hierarchie potřeb. 2. Podnikatelské filozofie a jejich význam. Vznik a vývoj podnikatelských filozofií, jejich podstata a charakteristické rysy. 3. Podstata, vývoj a cíle marketingu. Definice a vymezení úlohy marketingu. Vznik marketingu jako podnikové funkce. Vývoj cílů marketingu v podniku a ve společnosti. Vazba marketingu a strategického řízení. Marketing jako celospolečenské koncepce. Vliv specifických podmínek vývoje trhu na uplatnění marketingu. 4. Makroprostředí. Význam makroprostředí v rámci podnikatelského prostředí, jeho vlivy na ostatní prvky prostředí. 5. Trh jako vymezený podnikatelský prostor. Typ, velikost, struktura, úroveň penetrace trhu. Vymezení relevantních trhů. Dodavatelé a zákazníci, jejich definice, postavení, význam, typy a sledované charakteristiky. Typ a rozsah konkurence, tržní pozice a vyjednávací síla. Distributoři, kritéria jejich volby. Typy veřejnosti. 6. Specifika jednotlivých trhů a jejich segmentace. Specifika spotřebních trhů, chování zákazníků na spotřebních trzích. Specifika trhů organizací (průmyslových trhů), chování zákazníků na průmyslových trzích. Segmentace trhu, cílení a tvorba tržní pozice. Typy segmentace a možná kritéria a kroky segmentace. 7. Informační zabezpečení marketingu. Význam informací a práce s informacemi v rámci marketingové systému podniku. Informační toky v podniku. Marketingový informační systém, jeho struktura a součásti, vnitřní systém informací a zpravodajství. Marketingový výzkum jako zdroj informací. Metodika výzkumu. 8. Marketingový mix. Struktura a význam marketingového mixu. McCarthyho 4prvkový model (produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) a pravidla práce s nimi. Víceprvkové modely. Definování strategie jednotlivých prvků.Vazba strategie marketingového mixu na taktická opatření. 9. Řízení produktu. Produkt, jeho instrumentální a expresivní funkce, klasifikace produktu. Koncepce totálního výrobku a jeho atributy (kvalita, design, značka, obal, styl, služby, image). Cyklus tržní životnosti a jeho fáze. Výrobkové strategie a opatření výrobkové politiky. Výrobkové analýzy. Výzkum a vývoj nového produktu. 10. Cena v marketingu. Specifické vlastnosti ceny. Faktory ovlivňující tvorbu cen. Metody stanovení cen. Cenové strategie. Cenová politika a její nástroje. Tvorba cen jednoho výrobku. Oceňování výrobkového mixu. Kondiční politika. Politika obchodních podmínek 11. Distribuce. Distribuce v marketingu. Akviziční a fyzická část distribuce. Funkce distribučních článků. Distribuční cesty. Distribuční strategie. Distribuční politika, formy distribuce (distribuční cesty). organizace distribuce (vertikální a horizontální distribuční systémy), merchandising, logistika. Faktory ovlivňující výběr a tvorbu prodejní cesty. 12. Marketingová komunikace. Marketingová komunikace v rámci podnikové komunikace a v marketingovém mixu. Reklama, podpora prodeje, publicita a osobní prodej. Komunikační strategie. Politika marketingové komunikace. Komunikační sdělení, styl, rozhodnutí o médiích, načasování akce, intenzita nasazení, rozpočet. 13. Marketingové řízení. Proces řízení marketingu. Situační analýza a vnitřní analýza, její struktura a význam. SWOT analýza. 14. Aktuální problémy marketingu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.