116-0441/02 – Digital Marketing (DM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits4
Subject guarantorIng. Katarína Seifriedová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REB0007 Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Outline the various tools of digital marketing. 2. Identify the specifics of marketing research on the internet including data journalism. 3. Identify the specifics of consumer behaviour on the internet (e-shops and social media networks). 4. Evaluate the effectiveness of digital marketing by measuring and analyzing. 5. Judge the content of digital marketing activities from the legislative and ethical perspective.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Úvod do digitálního marketingu. Internetový marketing. Digitální marketing. Rozdíly mezi digitálním a tradičním marketingem. Komunikační modely tradičních médií a nových médií. 2. Měření návštěvnosti webové stránky. Google Analytics. Atribuční modely. 3. Adaptace tradičních médií. Televize, rozhlas, tisk v nových médiích. Streamovací služby. Livestreaming. Služby na bázi předplatného. Big Data v různých oblastech života. 4. Search engine marketing. 5. PPC. Analýza klíčového slova. 6. Měření efektivity PPC reklam a jejich optimalizace 7. Marketingový výzkum v online prostředí a datová žurnalistika. 8. Sociální média a marketing na sociálních sítích. Chování uživatelů sociálních sítí. Marketing na sociální síti Facebook. 9. Marketing na ostatních sociálních sítích. YouTube. 10. Geomarketing. Využití dat z mobilních telefonů, GPS a další pro marketingové účely. 11. Spotřebitelské chování na internetu. Framework STDC, typologie uživatelů eshopů. 12. Personalizace reklam v online prostředí. PPC, remarketing, sociální sítě. Legislativa digitálního marketingu. Ochrana spotřebitele. Autorská práva. Etika na internetu. 13. Virtuální komunity. YouTube. 14. Výkonnostní marketing. Plánování a měření kampaní.

Compulsory literature:

DIMOFTE, C.V, C. P. HAUGTVEDT and R. F. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 p. ISBN 978-0-7656-4693-4. CHAFFEY, Dave. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. New York: Pearson Education, 2019. 545 p. ISBN 978-1-292-24157-9. KINGSNORTH, Simon. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. 2nd ed. New York: Kogan Page Ltd, 2019. 344 p. ISBN 9780749498085.

Recommended literature:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 5th ed. London: Routledge, 2017. 690 p. ISBN 9781138191709. LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě. Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Brno: Jan Melvil Publishing, 2019. 329 s. ISBN 978-80-7555-084-2. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Jihlava: Baroque Partners, 2016. 216 s. ISBN 9788027006441.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

klasifikovaný zápočet – projekty na cvičeních a závěrečná písemná kontrola znalostí, povinná účast na každé dílčí části zápočtu, z každé části student musí obdržet minimální počet bodů

E-learning

Other requirements

Elaboration of the semester project.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction of digital marketing. Internet Marketing. Digital Marketing. The differences between digital and traditional marketing. Communication models of traditional media and new media. Integrated marketing communication and digital marketing. 2. Measuring of website traffic. Google Analytics. Attribution models. 3. Adaptation of traditional media. Television, radio, print in new media. Streaming services. Livestreaming. Subscription Services. Big Data in different areas of life. 4. Search engine marketing. 5. PPC. Keyword Analysis. 6. Measuring of the PPC ads efficiency and their optimization. 7. Marketing research in online environment and data journalism. 8. Social media marketing. Behaviour of social networks users. Marketing on Facebook. 9. Marketing on other social networks. YouTube. 10. Geomarketing. Usage of data from mobile phones, GPS and more for marketing purposes. 11. Internet consumer behaviour. Framework STDC, typology of eshop users. 12. Online ads personalise. PPC, remarketing, social networking. Digital Marketing Legislation. Consumer protection. Copyright. Internet Ethics. 13. Virtual communities. YouTube. 14. Performance marketing. Planning and measuring campaigns.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Participation in lectures and seminars min. 50%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0413A050014) Economics and Management (S02) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0413A050014) Economics and Management (S02) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0413A050014) Economics and Management (S02) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter