116-0701/01 – Marketingové řízení ()

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět charakterizuje obsah marketingového řízení a specifikuje obsah práce marketera. V rámci předmětu je specifikován obsah situační analýzy v členění na vnitřní a vnější analýzu. Zvláštní pozornost je věnována zejména analýze konkurence a analýze zákazníka. Na situační analýzu navazuje vymezení strategických alternativ z hlediska členění na ofenzivní a defenzivní. Marketingové strategie jsou rozpracovány v rámci jednotlivých programů marketingového mixu. Předmět se rovněž zaměřuje na vysvětlení způsobu organizace marketingových činností a vymezení tvorby marketingového plánu.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah marketingového řízení Základní kroky marketingového řízení. Manažerské role marketera. Specifika marketingové práce. 2. Vnitřní analýza Vnitřní analýza. Přehled marketingové efektivnosti. Analýza ABC. Portfolio analýzy. Analýza SWOT. Přehled marketingové efektivnosti. Charakteristiky marketingového auditu. 3. Analýza trhu Definice základních pojmů. Proces analýzy trhu. Definice relevantního trhu. Analýza primární poptávky. Analýza selektivní poptávky. Definice tržních segmentů. Identifikace potenciálních cílových trhů. 4. Měření trhu Měření tržních indikátorů. Základní indikátory trhu. Základní typy prognóz. Základní prognostické metody. 5. Analýza zákazníka Model kupního chování. Rozhodovací proces. Typ rozhodovací situace. Ukazatele chování zákazníka. Měření spokojenosti zákazníků. 6. Analýza konkurence Proces analýzy konkurence. Struktura konkurenčního pole. Úrovně konkurence. Přímá a nepřímá konkurence. Perceptuální mapy. Popis vztahů s konkurenty. Identifikace zdrojů konkurenční výhody. Konkurenční audit. 7. Analýza maloobchodu Typy maloobchodních jednotek. Analýza maloobchodu z pohledu výrobce - kvantitativní analýza, kvalitativní analýza. Konkurenční analýza maloobchodu. Analýza z pohledu maloobchodníka. 8. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity Analýza ziskovosti. Měření ziskovosti výrobku. Procentuální variabilní krycí příspěvek. Celkový krycí příspěvek. Tvorba marketingového rozpočtu. Přímý přístup. Nepřímý přístup. Analýza produktivity. 9. Marketingové strategie Ofenzivní strategické marketingové plány. Strategie tržní penetrace. Strategie vstupu na nové trhy. Defenzivní strategické marketingové plány. Bránit tržní podíl. Budování věrnosti zákazníků. 10. Výrobkové programy Vývoj nového výrobku. Rozhodování o výrobkových řadách, o značce výrobku a o balení výrobku. 11. Cenové programy Typy cenových programů. Penetrační oceňování. Paritní oceňování. Prémiové oceňování. Cenové programy pro substituty. Cenové programy pro doplňkové výrobky. Cenové elementy jiných marketingových programů. 12. Komunikační programy Reklamní cíle - význam, obsah. Tvorba reklamního rozpočtu. Fáze tvorby reklamního rozpočtu. Cíle podpory prodeje. Rozpočet programu podpory prodeje. Typy tržní reakce na podporu prodeje. 13. Organizace marketingových činností Základní pojmy organizačního procesu. Úkoly managementu. Vývoj postavení marketingu v organizaci. Typy organizačních struktur. Řízení interních vztahů. Řízení externích vztahů. 14. Tvorba marketingového plánu Tvorba marketingového plánu. Obsah marketingového plánu. Kontrola marketingového plánu. Modifikace plánu. Osnova cvičení Aktivní zapojení do řešení případových studií v rámci cvičení a individuální prezentace minimálně tří úkolů z případových studií zadaných cvičícím. V případě prezentace nižšího počtu prezentací bude muset student pro udělení zápočtu vypracovat seminární práci zadanou cvičícím. Ukončení Za zápočet lze získat celkem 35 bodů, 15 bodů za laboratorní práce, 10 bodů za program, 10 bodů za test. Za písemnou zkoušku lze získat celkem 65 bodů. Minimální počet bodů pro absolvování předmětu je 51.Předmět bude zakončen písemnou zkouškou, která je založena na řešení případové studie. Při řešení případové studie bude možné použít základní i doporučené literatury, poznámek z přednášek i poznámek vypracovaných samostudiem. K řešení případové studie má student k dispozici 150 minut. Literatura 1.Spáčil,V. Marketingové řízení. Sylaby a případové studie. Ostrava : Repronis, 2004. 2.Kotler,P. Marketing Management. Analýza, plánování, využití, kontrola. Čtvrté doplněné vydání. Praha : GRADA Publishing, 2003. 3. Pelsmacker,P. – Geunes,M. – Van den Bergh,J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 584 str. ISBN 80-247-0254-1. 4.Kalka,R. – Mässen,A. Marketing. Klíč k rozhodování, co prodávat, komu a jak. Praha : GRADA Publishing 2003. ISBN 80 – 247-8413 –7. 5.Alsbury,A. – Jay,R. Marketing – to nejlepší z praxe. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-617-9. 6.Hollensen,S. Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-64378-9. 7.Pelsmacker,P.D. – Geuens,M. – Van den Bergh,J. Marketing Communications. Second Edition. Harlow : Prentice Hall, 2004. ISBN 0-273-68500-7. 8.Best,R.J. Market – Based Management. Second edition. Prentice Hall, New Yersey 2000. 9.Guiltinan,J.P. – Paul,G.W. Marketing Management. Strategies and Programs. Sixth edition. New York : Mc Graw Hill, 1997.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 12  0 3
                Projekt Projekt 9  0 3
                Písemka Písemka 8  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 6  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.