116-0701/01 – Marketing Management ()

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The module describes the content of marketing management and specifies the content of marketer´s work. The module presents the content of situation analysis including the internal and external analysis. Based on situation analysis the marketing strategy is formulated (offensive, defensive). Marketing programs develop the content of marketing strategy.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obsah marketingového řízení Základní kroky marketingového řízení. Manažerské role marketera. Specifika marketingové práce. 2. Vnitřní analýza Vnitřní analýza. Přehled marketingové efektivnosti. Analýza ABC. Portfolio analýzy. Analýza SWOT. Přehled marketingové efektivnosti. Charakteristiky marketingového auditu. 3. Analýza trhu Definice základních pojmů. Proces analýzy trhu. Definice relevantního trhu. Analýza primární poptávky. Analýza selektivní poptávky. Definice tržních segmentů. Identifikace potenciálních cílových trhů. 4. Měření trhu Měření tržních indikátorů. Základní indikátory trhu. Základní typy prognóz. Základní prognostické metody. 5. Analýza zákazníka Model kupního chování. Rozhodovací proces. Typ rozhodovací situace. Ukazatele chování zákazníka. Měření spokojenosti zákazníků. 6. Analýza konkurence Proces analýzy konkurence. Struktura konkurenčního pole. Úrovně konkurence. Přímá a nepřímá konkurence. Perceptuální mapy. Popis vztahů s konkurenty. Identifikace zdrojů konkurenční výhody. Konkurenční audit. 7. Analýza maloobchodu Typy maloobchodních jednotek. Analýza maloobchodu z pohledu výrobce - kvantitativní analýza, kvalitativní analýza. Konkurenční analýza maloobchodu. Analýza z pohledu maloobchodníka. 8. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity Analýza ziskovosti. Měření ziskovosti výrobku. Procentuální variabilní krycí příspěvek. Celkový krycí příspěvek. Tvorba marketingového rozpočtu. Přímý přístup. Nepřímý přístup. Analýza produktivity. 9. Marketingové strategie Ofenzivní strategické marketingové plány. Strategie tržní penetrace. Strategie vstupu na nové trhy. Defenzivní strategické marketingové plány. Bránit tržní podíl. Budování věrnosti zákazníků. 10. Výrobkové programy Vývoj nového výrobku. Rozhodování o výrobkových řadách, o značce výrobku a o balení výrobku. 11. Cenové programy Typy cenových programů. Penetrační oceňování. Paritní oceňování. Prémiové oceňování. Cenové programy pro substituty. Cenové programy pro doplňkové výrobky. Cenové elementy jiných marketingových programů. 12. Komunikační programy Reklamní cíle - význam, obsah. Tvorba reklamního rozpočtu. Fáze tvorby reklamního rozpočtu. Cíle podpory prodeje. Rozpočet programu podpory prodeje. Typy tržní reakce na podporu prodeje. 13. Organizace marketingových činností Základní pojmy organizačního procesu. Úkoly managementu. Vývoj postavení marketingu v organizaci. Typy organizačních struktur. Řízení interních vztahů. Řízení externích vztahů. 14. Tvorba marketingového plánu Tvorba marketingového plánu. Obsah marketingového plánu. Kontrola marketingového plánu. Modifikace plánu. Osnova cvičení Aktivní zapojení do řešení případových studií v rámci cvičení a individuální prezentace minimálně tří úkolů z případových studií zadaných cvičícím. V případě prezentace nižšího počtu prezentací bude muset student pro udělení zápočtu vypracovat seminární práci zadanou cvičícím. Ukončení Za zápočet lze získat celkem 35 bodů, 15 bodů za laboratorní práce, 10 bodů za program, 10 bodů za test. Za písemnou zkoušku lze získat celkem 65 bodů. Minimální počet bodů pro absolvování předmětu je 51.Předmět bude zakončen písemnou zkouškou, která je založena na řešení případové studie. Při řešení případové studie bude možné použít základní i doporučené literatury, poznámek z přednášek i poznámek vypracovaných samostudiem. K řešení případové studie má student k dispozici 150 minut. Literatura 1.Spáčil,V. Marketingové řízení. Sylaby a případové studie. Ostrava : Repronis, 2004. 2.Kotler,P. Marketing Management. Analýza, plánování, využití, kontrola. Čtvrté doplněné vydání. Praha : GRADA Publishing, 2003. 3. Pelsmacker,P. – Geunes,M. – Van den Bergh,J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 584 str. ISBN 80-247-0254-1. 4.Kalka,R. – Mässen,A. Marketing. Klíč k rozhodování, co prodávat, komu a jak. Praha : GRADA Publishing 2003. ISBN 80 – 247-8413 –7. 5.Alsbury,A. – Jay,R. Marketing – to nejlepší z praxe. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-617-9. 6.Hollensen,S. Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-64378-9. 7.Pelsmacker,P.D. – Geuens,M. – Van den Bergh,J. Marketing Communications. Second Edition. Harlow : Prentice Hall, 2004. ISBN 0-273-68500-7. 8.Best,R.J. Market – Based Management. Second edition. Prentice Hall, New Yersey 2000. 9.Guiltinan,J.P. – Paul,G.W. Marketing Management. Strategies and Programs. Sixth edition. New York : Mc Graw Hill, 1997.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Laboratory work Laboratory work 12  0
                Project Project 9  0
                Written exam Written test 8  0
                Other task type Other task type 6  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner