116-0947/01 – Business Venture (DOP)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits10
Subject guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.Subject version guarantorIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Kurz akcentuje význam obchodu jako odvětví národního hospodářství. Poukazuje na dynamiku vývoje obchodu a jeho úlohu v procesu globalizace. Vychází ze skutečnosti, že současný obchod jako předmět činnosti nabývá stále většího významu a zároveň představuje jistým způsobem specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah fungování obchodní firmy, vč. jejího řízení a managerského rozhodování. Důraz je kladen na oblast ekonomiky a marketingového řízení obchodní firmy.

Teaching methods

Summary

The subject is taught by practice. The polarization of this practice is influenced by reality that commerce represent specific groups of activities whose specific features we must adapt as pragmatic as procedural content of operations business firm, inclusive of its economical operating.

Compulsory literature:

Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002 Pražská, L. a kol. Globalizace a obchod. Praha: VŠE, 2000 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1997 Kotler, Ph. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6 Jobber, D. a Lancaster, G. Managment prodeje. Praha: Computer Press, 2001 Lýková, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002 ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 240 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Passing the exam from module Business Administration and Management.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Business strategy. Distribution Strategy. Sales Strategy. Methods in Business Administration.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.