116-0948/02 – Strategy of Entering Foreign Markets (IM)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1 define strategy of entry to global market 2 assessing global market opportunities 3 implementation global market strategies 4 specified planning and oraganization

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The aim of the course is to deepen knowledge in the field of international business operations and related marketing approaches. Emphasis is placed on the specification of intercultural differences and their influence on marketing decisions, attention is paid to Hofstede's dimensions.

Compulsory literature:

GILLESPIE, Kate and H. David HENNESSEY. Global Marketing. 4th ed. New York: Routledge, 2016. 559 p. ISBN 978-0-7656-4295. HILL, Charles W. L. and G. Tomas M. HULT. International Business: Competing in the Global Marketplace. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016. 704 p. ISBN 978-1259578113. KEEGAN, Warren J. and Mark C. GREEN. Global Marketing. 9th ed. Harlow: Pearson Education, 2016. 624 p. ISBN 978-0134129945.

Recommended literature:

HILL, Charles W.L. and G. Thomas M. HULT. Global Business Today. 14th ed. New York: McGraw Hill, 2015. 541 p. ISBN 978-00-781-1291-1. REUVID, Jonathan. Global Innovation: Developing Your Business for a Global Market. London: University of Buckhingam Press, 2021. 250 p. ISBN 978-1787198609. SELCH, Zach. Global Sales: A Practical Playbook on How to Drive Profitable Growth for International Sales and Marketing Leaders. 1st ed. USA: Global Sales Mentor, 2020. ISBN 978-1-7359131-0-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky - teorie mezinárodního obchodu, základní pojmy a definice, smluvní nástroje v ZO, současný stav mezinárodního obchodu, postavení ĆR v mezinárodním obchodě.2. Podstata a vývoj mezinárodních vztahů – vývoz a dovoz zboží, vývoj obchodu se službami, trendy ve vývoji obchodu s vědeckotechnickými znalostmi, vývoz a dovoz kapitálu a migrace pracovních sil.3. Autonomní prostředky obchodní politiky státu, podpora v oblasti exportu – tarifní překážky obchodu, netarifní překážky, instituce na podporu exportu v ČR, názory a hodnocení podpory exportu, příklady z praxe.4. Formy vstupů podniku na zahraniční trhy – rizika a intenzita jejich dopadu, omezení rizik, obchodní metody, vývozní a dovozní operace, licence, franchising, kapitálové vstupy, výrobní kooperace, speciální obchodní operace, kompenzace, reciproční a vázané obchody, důvody pro jejich použití.5. Algoritmus obchodních operací – akviziční a nabídková činnost, průzkum trhu, objednávka, konfirmace, kontraktace, cenová nabídka,pojištění, fakturace, převzetí zboží, inkaso, reklamace, vyhodnocení obchodního případu.6. Smluvní zajištění a právní režim obchodních operací – obecně závazná právní úprava, kupní smlouva a její náležitosti, informace o obchodních partnerech, právní aspekty řešení sporů se zahraničními partnery, další typy smluv v ZO.7. Celní a devizové předpisy – celní řízení, celní orgány, typy cel, celní režimy, postup celního řízení, doklady pro celní řízení, devizové předpisy, transfer zisku, devizová kontrola.8. Financování zahraničního obchodu – platební podmínka, faktory volby platební podmínky, finanční rizika, platební nástroje, schémata a příklady, jistící nástroje, úvěr a jeho formy, použití factoringu a forfaitingu v zajištění exportních pohledávek.9. Dodací podmínky INCOTERMS – dodací parita, povinnosti prodávajícího a kupujícího, charakteristika skupin doložek, charakteristika jednotlivých doložek a jejich použití.10. Mezinárodní přeprava – výběr druhu přepravy, druhy přepravy, analýza nákladových položek, námořní doprava, silniční doprava, železniční a letecká doprava, dokumenty a mezinárodní dohody v jednotlivých typech přeprav.11. Ceny v zahraničním obchodě – cíle cenové politiky na zahraničním trhu, kalkulace cen, cenová eskalace, modifikace ceny dle dodacích a platebních podmínek, dumpingová cena, cenová nabídka.12. Pojištění a pojistná smlouva - cíl pojištění a principy, subjekty pojištění, pojistná smlouva, dopravní pojištění, pojištění úvěrového rizika, další typy a rozsahy pojištění, likvidace škod.13. Informace o zahraničních trzích a jejich zabezpečení – význam informací, základní zdroje informací, internet, banky, databáze, hospodářské komory, tendry, veletrhy, výzkum a potřeba informační a poradenské sítě, praktické poznatky a problémy.14. Obchodování s Evropskou unií – jednotný trh, západní obchodní strategie, významné aspekty kontraktace,společná obchodní politika, ochranářská obchodní opatření, změny v oblasti obchodování po vstupu do EU.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.