117-0016/01 – Accounting of the Banks ()

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits4
Subject guarantorIng. Marie Janasová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marie Janasová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN15 Ing. Marie Janasová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Other conditions are not determined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právní podstata bank a jejich specifika - úloha ČNB v bankovním systému ČR, - podstata bank a jejich činností, - specifika účetnictví bank. 2. Pokladní a mezibankovní účty - účtování o pokladních hodnotách, - vklady a úvěry u emisních bank, - vklady, úvěry a ostatní pohledávky v mezibankovním styku, - závazky z cenných papírů a jejich hodnot. 3. Vklady klientů a jejich účtování - běžné účty klientů, - termínové a úsporné vklady, - účelově vázané vklady, - emitované krátkodobé cenné papíry. 4. Standardní a klasifikované úvěry bank - standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty, - klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty, - zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány. 5. Ostatní pohledávky a závazky - pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování, - tuzemské a zahraniční pobočky, - zúčtování se zaměstnanci, orgány sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a státním rozpočtem. 6. Pohledávky a závazky z cenných papírů a jiných hodnot - cenné papíry k prodeji a k obchodování, - opce a jejich účtování, - deriváty a jejich účtování. 7. Časové rozlišení a přechodné účty - náklady a výnosy příštích obdobích, - příjmy a výdaje příštích obdobích, - dohadné a uspořádací účty 8. Účasti, cenné papíry držené do splatnosti - směnky a jejich účtování, - účasti bank a jejich účtování, - cenné papíry držené do splatnosti. 9. Nehmotný, hmotný majetek bank a zásoby - účtování způsobu pořízení a vyřazení majetku, - hmotný majetek v leasingu, - zásoby a jejich účtování. 10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky bank - dotace a emitované dlouhodobé cenné papíry, - podřízené finanční závazky, - rezervy a fondy ze zisku, - základní kapitál a kapitálové účty. 11. Náklady bank - náklady na finanční činnosti bank, - provozní náklady bank, - mimořádné náklady bank. 12. Výnosy bank - výnosy z finančních činností bank, - provozní výnosy bank, - mimořádné výnosy bank. 13. Tvorba a použití hospodářského výsledku bank - tvorba hospodářského výsledku bank, - daň z příjmů, - použití hospodářského výsledku, - účetní výkazy. 14. Vnitrobankovní účetnictví a podrozvahové účty - vnitrobankovní účetnictví, - podrozvahové účty bank a jejich specifika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner