117-0017/01 – Accounting of the Insurance Companies ()

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits4
Subject guarantorIng. Marie Janasová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marie Janasová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN15 Ing. Marie Janasová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Other conditions are not determined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy a právní podstata pojišťoven - podstata pojišťoven a jejich právní úprava, - používané základní pojmy v pojišťovnictví, - specifika účetnictví pojišťoven. 2. Účty finančního umístění - pozemky, stavby a jejich účtování, - finační umístění v podnicích třetích osob, - ostatní finanční umístění, - pohledávky ze složených depozit a z finančního umístění jménem pojištěných. 3. Nehmotný a hmotný majetek pojišťoven a jeho účtování - způsoby pořízení nehmotného a hmotného majetku, - způsoby vyřazení nehmotného a hmotného majetku, - odpisování nehmotného a hmotného majetku. 4. Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek - účtování pokladny a pokladních hodnot, - ostatní finanční majetek pojišťoven, - zásoby a ostatní aktiva pojišťoven. 5. Pohledávky, závazky z přímého pojištění a zajištění pojišťoven - pohledávky z přímého pojištění a zajištění, pohledávky za zprostředkovateli, - závazky z přímého pojištění a zajištění, závazky za zprostředkovateli. 6. Ostatní pohledávky, závazky a přechodné účty pojišťoven - ostatní pohledávky pojišťoven, - ostatní závazky pojišťoven, - účty časového rozlišení, kurzové rozdíly a dohadné účty. 7. Zúčtování se zaměstnanci, sociálními institucemi a státním rozpočtem - pohledávky a závazky vůči zaměstnancům, - zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotním pojištěním, - zúčtování daní a dotací. 8. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - základní kapitál, kapitálové fondy, - fondy ze zisku, - dlouhodobé závazky. 9. Tvorba a použití rezerv - tvorba a použití rezerv na životní pojištění, - tvorba a použití rezerv na neživotní pojištění, - rezervy na ostatní rizika a ztráty. 10. Náklady pojišťoven - technický účet k neživotnímu pojištění, - technický účet k životnímu pojištění, - netechnický účet. 11. Výnosy pojišťoven - technický účet k neživotnímu pojištění, - technický účet k životnímu pojištění, - netechnický účet. 12. Zajišťovací činnost pojišťoven - specifika zajišťovací činnosti pojišťoven, - příklady účtování zajišťovací činnosti pojišťoven. 13. Tvorba a použití hospodářského výsledku - tvorba hospodářského výsledku, - daň z příjmů, - použití hospodářského výsledku. 14. Účetní závěrka a účetní výkazy pojišťoven. - specifika účetní závěrky pojišťoven, - vnitropodnikové účetnictví pojišťoven, - účetní výkazy pojišťoven.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner