117-0019/01 – Accounting Audit ()

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorprof. Dr.Ing. Renáta HótováSubject version guarantorprof. Dr.Ing. Renáta Hótová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - účetní audit. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a změně zákona č.165/1998 Sb., - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - zpráva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR - samosprávní profesní organizace, - funkce Komory auditorů ČR - orgány Komory auditorů ČR (sněm, rada, dozorčí komise, kárná komise, revizoři - účtů) - přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti - odborná kvalifikace auditora a její udržování - dodržování práva a auditorských směrnic - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti - nezávislost auditora - omezení v dalších činnostech auditora - způsoby propagace a získávání klientů - vztahy k ostatním auditorům - odměna za práci auditora 4. Přehled auditorských směrnic - aktualizované auditorské směrnice vydávané Komorou auditorů ČR upravující postup při ověřování účetní závěrky a výroční zprávy a formu zpracování zprávy auditora 5. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky. 6. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora, - typy výroku auditora, - výrok bez výhrad - výrok s výhradou - záporný výrok - odmítnutí výroku - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner