117-0305/01 – Consolidated Final Accounts (UZS)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits5
Subject guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the importace of consolidated financial statements, footnotes and annual report. 2. To describe the objectives, methods of consolidation, users and technical terminology. 3. To explain the process of consolidation and its individual phases. 4. To solve the study cases and tests. 5. To evaluace the conclusions of consolidation.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na vysvětlení problematiky sestavení konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy dle platných právních předpisů v ČR ale i z pohledu mezinárodních účetních standardů z teoretického i praktického hlediska.

Compulsory literature:

1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 2. Vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění, 3. České účetní standardy v platném znění, 4. Harna, L. Současná problematika konsolidace. Metodické aktuality č. 5/2006.1. vydání, Praha: Svaz účetních Praha, 2006. 64 s. ISSN 1211-41378.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsahem přednášek bude seznámení studentů a) s problematikou zahrnující teoretické vymezení pojmů: - účetní závěrka a výroční zpráva, - konsolidovaná účetní závěrka, - konsolidační celek, - konsolidovaná výroční zpráva, - význam a uživatelé konsolidované účetní závěrky. - metody sestavení konsolidované účetní závěrky (metoda plné konsolidace, metoda poměrné konsolidace a konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), - problematika ověření konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, - použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci, b)řešení případových studií: - případové studie dané problematiky, - a dalšími teoretické a praktické aspekty této problematiky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 21
                zápočet - písemný test Written test 40  21
        Examination Examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner