117-0309/01 – Účetnictví nevýdělečných organizací (UNO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. 2. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. 3. Orientovat se v legislativě nevýdělečných organizací. 4. Pochopit odlišnosti v účtování u nevýdělečných organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností nadací, nadačních fondů, politických stran, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Povinná literatura:

SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) – 187 postupů účtování. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7263-728-7. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2012 – 181 postupů účtování. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 528 s. ISBN 978-80-7263-738-6. URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2012. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 294 s. ISBN 978-80-7357-737-7. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma a ÚSC 2010. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Acha, obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. ISBN 978-80-254-6862-3. STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7263-658-7. Vyhlášky č. 504/2002 Sb., 410/2009 Sb., 507/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a jejich právní úprava. Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Dlouhodobý majetek (klasifikace, oceňování, odpisování, analytická evidence) Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku (odlišnosti při účtování oproti podnikatelským subjektům) Zásoby – členění, oceňování, účtování zásob – způsob A a B Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, zúčtování daní a dotací, časové rozlišení) Účtování nákladů a výnosů Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Charakteristika, právní úprava, účtová osnova, postupy účtování, účetní závěrka a audit obecně prospěšných společností Charakteristika politických stran, hnutí, občanských sdružení, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání Právní úprava, odlišnosti mezi postupy účtování těchto subjektů a podnikatelských subjektů (účtování o majetku a závazcích, nákladech a výnosech v jednotlivých účtových třídách) Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit a výroční zprávy nevýdělečných organizací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2004/2005 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku