117-0309/01 – Accounting of Non-Profit Organizations (UNO)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Šárka Kryšková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Kryšková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the accounting entity, governed by notice no. 504/2002 Sb. 2. To characterize the accounting entity, governed by notice no. 410/2009 Sb. 3. To orientate in non-profit oganization legislation. 4. To understand the diversity in accounting of non-profit organizations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of this subject is to acquaint listeners with legal systemization, particularity of accounting and taxation of organizational state organs, municipalities and regions, allowance organizations, public utility companies, foundations, endowment funds, political parties, civil associations and other non-profit-making organizations.

Compulsory literature:

SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) – 187 postupů účtování. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7263-728-7. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2012 – 181 postupů účtování. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 528 s. ISBN 978-80-7263-738-6. URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6.

Recommended literature:

KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2012. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 294 s. ISBN 978-80-7357-737-7. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma a ÚSC 2010. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Acha, obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. ISBN 978-80-254-6862-3. STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7263-658-7. Vyhlášky č. 504/2002 Sb., 410/2009 Sb., 507/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Charakteristika organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a jejich právní úprava. Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Dlouhodobý majetek (klasifikace, oceňování, odpisování, analytická evidence) Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku (odlišnosti při účtování oproti podnikatelským subjektům) Zásoby – členění, oceňování, účtování zásob – způsob A a B Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, zúčtování daní a dotací, časové rozlišení) Účtování nákladů a výnosů Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Charakteristika, právní úprava, účtová osnova, postupy účtování, účetní závěrka a audit obecně prospěšných společností Charakteristika politických stran, hnutí, občanských sdružení, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání Právní úprava, odlišnosti mezi postupy účtování těchto subjektů a podnikatelských subjektů (účtování o majetku a závazcích, nákladech a výnosech v jednotlivých účtových třídách) Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit a výroční zprávy nevýdělečných organizací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2004/2005 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner