117-0311/01 – Accounting of the Non-Profit-Making Organizations A (Úč NO A)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits2
Subject guarantorIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the accounting entities governed by notice no. 504/2002 Sb. 2. To orientate in non-profit oganization legislation. 3. To define the differences in accounting according to individual accounting classes. 4. To understand the differencies in taxation period of non-profit organizations.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of this subject is to acquaint listeners with legal systemization, particularity of accounting and taxation of civil associations, political parties and movements, interest associations of body corporate, public utility companies, foundations and endowment funds, churches and religious companies, public universities, association of owners of units and other body corporate, which has not business as their main subject of activity.

Compulsory literature:

STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7263-658-7. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) – 187 postupů účtování. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7263-728-7. URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6.

Recommended literature:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ČÚS č. 401 - 414). Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika politických stran, hnutí, občanských sdružení, zájmových sdružení právnických osob, nadací, nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání - členění nevýdělečných organizací, - charakteristika a právní úprava NO. 2. Zákon o účetnictví, směrná účtová osnova, vyhláška a ČÚS pro nevýdělečné organizace - § 9 Rozsah vedení účetnictví, - Vyhláška č. 504/2002 Sb., - směrná účtová osnova pro NO, členění účtů, odlišnosti ve směrné účtové osnově. 3. ČÚS č. 401 - 414 - dlouhodobý majetek. 4. ČÚS č. 401 - 414 - zásoby, finanční majetek, zúčtovací vztahy. 5. ČÚS č. 401 - 414 - náklady, výnosy, jmění, fondy, výsledek hospodaření. 6. Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit a výroční zprávy NO - zjišťování výsledku hospodaření a základu daně z příjmů, - specifika zdaňování NO. 7. Souvislý příklad účtování - počáteční rozvaha, účet 961, - zaúčtování účetních případů na účty, - zjištění výsledku hospodaření úprava na základ daně z příjmů, - obraty a konečné zůstatky, - účet 963 a 962.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner