117-0312/02 – Income Taxes A (DP A)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits5
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the fundamental principles of income taxes. 2. To describe the taxation of individual persons. 3. To describe the taxation of legal entities. 4. To clarify the taxation in practical examples and case studies. 5. To explain the property management in relation of income taxes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The obtaining elementary knowledge about taxation of particular types of gains natural persons and legal entities, determination of tax base, calculation tax liability.

Compulsory literature:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. [i]Daně z příjmů: s komentářem 2012[/i]. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3.

Recommended literature:

Pilátová, Jana a kol. Daňová evidence 2012 – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 360 s. ISBN 978-80-7263-723-2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) a prováděcí předpisy www.mfcr.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, zdanění příjmů fyzických osob - vymezení poplatníků, 2.Předmět daně, osvobozené příjmy 3.Způsoby stanovení základu daně, daňová ztráta, nezdanitelné částky, výpočet daně 4.Dílčí základy daně – příjmy ze závislé činnosti, příjmy osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, výpočet zálohy na daň, 5.Dílčí základy daně – příjmy z podnikání, příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, způsoby uplatnění výdajů, minimální základ daně, daň stanovená paušální částkou 6.Dílčí základy daně - příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 7.Dílčí základy daně - ostatní příjmy, výpočet daňové povinnosti - odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, samostatný základ daně, daň ze samostatného základu daně 8.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob- typy daňového přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, opravné a dodatečné daňové přiznání 9.Zdanění příjmů právnických osob- vymezení poplatníků, zdaňovací období, předmět daně, osvobozené příjmy 10.Základ daně - stanovení základu daně u podnikatelských subjektů, stanovení základu daně u neziskových organizací, sazba daně, slevy na dani 11.Přiznání k dani z příjmů právnických osob- daňové přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 12.Nakládání s majetkem –opravy a údržba, technické zhodnocení 13.Nakládání s majetkem – odpisování, rezervy na oprav 14.Nakládání s majetkem - operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, podnájem

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam 1 Written test 40  21
        Examination Examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner