117-0314/02 – Indirect Taxes (xx)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits5
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je základní seznámení s vývojem nepřímých daní a jejich účelem. Předmět poskytne základní orientaci v konstrukci daně z přidané hodnoty, seznámí se základními pojmy a mechanismem jejího fungování, a to nejen z teoretické stránky, ale také z praktické stránky.

Compulsory literature:

1.Daňové zákony a předpisy související – úplná znění s aktuální platností 2.Rambousek J., Nový zákon o DPH platný od vstupu do EU, Praha: ASPI Publishing, 2004 3.Ledvinková J., DPH v příkladech, Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2005 4.Šulc I., Zákon o spotřebních daních s komentářem, Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do oblasti zdanění spotřeby. Postavení v rámci daňové soustavy, jejích význam a vývojové trendy (daň spotřební, daň z přidané hodnoty). Mechanismus fungování. Základní právní normy. 2.Daň z přidané hodnoty – spotřební daň univerzální. DPH a daňová soustava ČR, jejich geneze, vývoj od roku 1993, daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky. Determinace základních pojmů. Plátci a předmět daně. 3.Mechanismus fungování daně z přidané hodnoty, jednotlivé konstrukční prvky, místo plnění. 4.Registrace plátce. Uskutečnění zdanitelného plnění. 5.Daňové doklady. Základ daně. Sazby daně. Výpočet daňové povinnosti, zdaňovací období. 6.Osvobození od daně bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet. Nárok na odpočet. Daňové přiznání. 7.Daně spotřební selektivní, jejích význam a geneze. Spotřební daň v podmínkách ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner