117-0320/01 – Tax and Charges Governance (SDP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits1
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the fundamental concepts of tax procedure 2. To define the proces sof tax procedure 3. To clarify the basic rights and dutin of tax subject

Teaching methods

Lectures

Summary

The introducing to tax proceedings, its principles, with law and duties of tax subjects, with legal remedy and with forms of tax collection.

Compulsory literature:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7.

Recommended literature:

Zákon č. 280/2010 Sb., daňový řád

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod - základní pojmy: plátce, poplatník, daňová povinnost, daňový dlužník, příslušenství daně, obecná ustanovení -základní zásady daňového řízení, daňové subjekty a osoby zúčastněné na řízení, zastupování a doručování v daňovém řízení, místní příslušnost, lhůty v daňovém řízení 2.Obecná ustanovení – pokračování - práva a povinnosti daňových subjektů při daňové kontrole, místní šetření, úřední záznam a protokol o ústním jednání, zahájení řízení, zastavení řízení, přípravné řízení - registrační povinnost, součinnost, vyhledávací činnost, záznamní povinnost 3.Dokazování - důkazní prostředky, daň stanovená dokazováním, daň stanovená podle pomůcek, sjednaná daň, rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí, řádné opravné prostředky – odvolání, mimořádné opravné prostředky, přezkoumání, obnova řízení 4.Vyměřovací řízení - daňové přiznání, vytýkací řízení, vyměření daně, dodatečné vyměření daně, lhůty pro vyměření 5.Opravné prostředky - řádné – stížnost, námitka, reklamace, mimořádné – prominutí daně, opravy zřejmých omylů 6.Placení daní - způsob placení a den platby, příslušenství daně, posečkání daně, splátkování daně, daňové nedoplatky a penále, přeplatky na daňového nedoplatku 7.Vybírání daní - daňové přiznání – zálohy, zvýšení daně, zajištění úhrady na dosud nesplatnou daň, vymáhání nedoplatků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner