117-0320/04 – Tax and Charges Governance (SDP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the fundamental concepts of tax procedure 2. To define the proces sof tax procedure 3. To clarify the basic rights and dutin of tax subject

Teaching methods

Lectures

Summary

The introducing to tax proceedings, its principles, with law and duties of tax subjects, with legal remedy and with forms of tax collection.

Compulsory literature:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7.

Recommended literature:

Zákon č. 280/2010 Sb., daňový řád

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod - základní pojmy: daň, poplatek , plátce daně, poplatník, daňová povinnost, daňový dlužník, příslušenství daně, územní finanční orgány 2. Základní zásady daňového řízení 3. Místní příslušnost, registrační povinnost 4. Zastupování a doručování v daňovém řízení, lhůty v daňovém řízení, součinnost, vyhledávací činnost, záznamní povinnost 5. Způsoby vybrání daně 6. Daňové řízení, zahájení řízení, ukončení řízení 7. Daňové přiznání, vyměření daně 8. Daňová kontrola a místní šetření 9. Způsoby stanovení daňové povinnosti 10.Rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí, řádné opravné prostředky 11.Mimořádné opravné prostředky, 12.Zálohy na daň a placení daní 13.Daňové nedoplatky a penále, přeplatky na dani 14.Sankce za nesplnění povinností, vymáhání nedoplatků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner