117-0321/04 – Audit in accounting (AU)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the importace of verifying the financial statements, footnotes and annual report by auditor. 2. To describe the objectives of audit, users, auditor´s profile, auditor´s communication with accounting entity. 3. To explain the process of audit and the individual phases the audit process. 4. To solve the study cases and tests. 5. To evaluace the conclusions of audit.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is the explanation of problems of auditing and auditing activities not only from the perspective of the accounting entity but also from the auditor's point of view. The issue is solved according to the applicable regulations in the Czech Republic and from the perspective of international auditing standards including theoretical and practical point of view. The students will obtain explanation of the basic terminology and the essence of auditing, the definition of legal regulation governing this issue, auditor's profile, methods and specific procedures including the practical application of acquired knowledge through case study solutions.

Compulsory literature:

BIERMAN, Harold. An introduction to accounting and managerial finance: a merger of equals. Singapore: Wordl Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010. 393 p. ISBN 978-981-427-382-4. BIERMAN, Harold. Accountin/finance lessons of Enron. A case study. Singapore: Wordl Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008. 204 p. ISBN 978-981-279-030-9. ACCOUNTING LEGISLATION IN 2012. Accounting Act, Decree on Double-Entry Accounting, Czech Accounting Standards, Act on Auditors. Prague: Trade Links, 2012. 459 p.

Recommended literature:

International Accounting Standards Board – 2012 International Financial Reporting Standards IFRS - Consolidated without early application. London: IFRS Foundation, 2011. ISBN 978-1-907877-36-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Řešení případových studií

E-learning

Other requirements

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - audit účetnictví. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - práva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR (funkce a přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR) - Rada pro veřejný dohled nad auditem, Výbor pro audit, Subjekty veřejného zájmu. 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti, - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti, - odborná kvalifikace auditora a její udržování, - dodržování práva a auditorských standardů a profesních předpisů, - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti, - nezávislost auditora, - omezení v dalších činnostech auditora, - způsoby propagace a získávání klientů, - vztahy k ostatním auditorům, - odměna za práci auditora. 4. Přehled mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikace při ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 5. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 6. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - jednotlivé fáze auditu a specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora a typy výroku auditora, - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Characteristics of the audit and its importance - Classification according to various aspects of the audit, - External and internal audit and their mutual relationships, - Concepts and definitions of the various audit, - Auditing the accounts. 2. The history of auditing and auditing legislation in Czech Republic - Act No. 93/2009 Coll. Auditors, as amended, - Conditions for the provision of audit services, - Audit test, - Method of providing audit services, - Rights and responsibilities of auditors and audit firms, - The Chamber of Auditors (function and a list of activities provided by the Chamber of Auditors). - Council for public oversight of audit, the Audit Committee, public interest. 3. Personality Profile auditor - Code of Ethics Auditor, - Maintaining ethical standards in all activities, - The auditor's objectivity and due care in the conduct of business, - Professional qualifications of the auditor and its maintenance, - Compliance with laws and professional auditing standards and regulations, - Confidentiality auditor on matters identified in the course of action, - Auditor independence, - Restrictions on other activities Auditor, - Ways of promoting and attracting clients, - Relations with other auditors, - Auditor's remuneration. 4. List of international auditing standards and their application to the financial statements and annual reports. 5. Preparation of documents for auditing the financial statements and annual reports - Financial statements (balance sheet, profit and loss account and annex) and the Annual Report, - Financial documents, documents and other evidence. 6. The audit process and its phases - The various stages of audit and specific audit procedures to audit the financial statements and annual report. 7. The auditor's report and auditor's report - Final evaluation of the audited entity's auditor, - Particulars of the auditor's report and auditor types, - Communication with the entity's auditor.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  (85)
        Zápočet Written test 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner