117-0323/02 – Settling and Competitive Examinations (LKR)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Distance Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To evaluate the enterprice under liquidation and propose the way of termination of its business. 2.To orient in actual legal enactment. 3.To work out the proposal of insolvency proceedings solution including appendixies. 4.To specify and evaluace the deficiencies including the assesment its reasons, which lead to crisis.

Teaching methods

Summary

Subject be calculated for student, who deal with problems liquidation and bankruptcy drive and not to be underestimated knowledge extend choice tax and accounting specificity in concurrence on valid legal rules.

Compulsory literature:

1.Bařinová, D., Hótová, R., Olšar, L.: Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 2. přepracováné vydání. Praha: GRADA Publishing, 2006. 171 s. ISBN 80-247-0909-0. 2.Bařinová, D., Vozňáková, I.: Pohledávky – vzory smluv a podání. GRADA Publishing Praha 2001, 127 ss. IBSN: 80 – 7169 – 980 – 2 3.Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,ve znění pozdějších předpisů 4.Insolvenční zákon účinný od 1.1.2008 5.Zákon o insolventních správcích účinný od 1.7.2007

Recommended literature:

Vybrané články z odborných časopisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsahem předmětu bude seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví. Srovnání konkurzního řízení podle ZKV a insolvenčního řízení a následné vyhodnocení na praxi. Vyhodnocení uspokojení věřitelů podle uvedených právních norem.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Written exam Written test 40  0 3
        Examination Examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.