117-0326/02 – Tax Documentation of Personnel Incomes and Expenditures (DE)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the basic principles, the manner of governance of tax evidence and technical terminology. 2. To describe the conducting of the cash book and suplementary ledgers. 3. To clarify the specific procedures in conducting the tax evidence. 4. To solve the case studies and tests. 5. To explain the transformation process from tax evidence to accounting.

Teaching methods

Lectures

Summary

Purposes subject is acguaint students with problems tax accounting receipts and expenditures physical subjects.

Compulsory literature:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence podnikatelů. 1. vyd. VŠB-TU Ostrava, 2006. 102 s. ISBN 80-248-1064-6. HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. 1 vyd. VŠB-TU Ostrava, 2008. 104 s. ISBN 978-80- 248-1798-9.

Recommended literature:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3. PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a příjmů ze závislé činnosti v roce 2012. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7263-717-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Vysvětlení základních pojmů ze živnostenského zákona (živnost, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozdělení živností, živnostenské oprávnění a jeho rozsah, odpovědný zástupce, provozovna a další pojmy) 2.Způsob vedení daňové evidence příjmů a výdajů fyzických osob - evidence příjmů a výdajů daňových, - evidence příjmů a výdajů nedaňových, - specifické případy evidence u neplátců DPH a plátců DPH. 3.Vedení pomocných knih - kniha pohledávek a závazků, - kniha (karty) dlouhodobého nehmotného majetku, - kniha (karty) dlouhodobého hmotného majetku, - kniha (operativní evidence) drobného majetku, - kniha zásob (skladové karty), - kniha evidence jízd, - karty rezerv a časového rozlišení, - kniha pro evidenci cenin, - kniha (karty) pro evidenci finančního majetku, - a další pomocné knihy. 4.Postup při uzavírání evidence a pomocných knih na konci zdaňovacího období - uzávěrková úprava příjmů daňových, - uzávěrková úprava výdajů daňových. 5.Sestavení výkazů v daňové evidenci - výkaz o majetku a závazcích, - výkaz o příjmech a výdajích. 6.Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 7.Význam a tvorba interních směrnic 8.Postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů. 9.A další.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner