117-0329/02 – Accounting of the Non-Profit-Making Organizations B (Úč NO B)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the some selected accounting entities governed by notice no. 410/2009 Sb. 2. To define the basic conceptions and orient in actual legislation. 3. To understand the specialities of non-profit organizations accounting. 4. To define the significance and principles of financial control, revision of management and auditing the statement of balances.

Teaching methods

Lectures

Summary

This subject primarily concentrates on particularity of accounting of organizational state organs, municipalities and regions and allowance organizations by component accounting categories. General part of lectures will acquaint students with legal systemization of organizational state organs, municipalities and regions and allowance organizations. The main target of this subject is to understand to curiosity of accounting in according with component account categories, as it is written in regulation number 410/2009 Coll. and Czech accounting standards number 701 up to number 708. Part of lessons is given to assessment of result of costs and benefits, financial statement, control and tax problems.

Compulsory literature:

NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 (Sbírka souvztažností s výkladem). 1. vyd. Praha: INTES, 2010. 190 s. ISBN 978-80-904560-0-6. SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2545-609-5. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma 2010 a ÚSC. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2546862-3.

Recommended literature:

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 708. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právní úprava a charakteristika územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu, státních fondů, regionálních rad regionů soudržnosti a příspěvkových organizací 2. Účetní předpisy - zákon o účetnictví, - vyhláška č. 505/2002 Sb., - ČÚS č. 501 až č. 522 - rozpočtová skladba 3.Směrná účtová osnova, účtování příjmů a výdajů 4. Dlouhodobý majetek - členění DM - odpisování DM - pořízení DM 5. Dlouhodbý majetek - pořízení DDNM a DDHM - vyřazení DM 6. Pořízení a vyřazení DM - účtování u příspěvkových organizací 7. Zásoby 8. Rozpočtové účty - účtování na rozpočtových účtech a jejich uzavření pomocí 964, 965, 933 9. Zúčtovací vztahy 10. Účtová třída 4 - Náklady OSS a ÚSC 11. Účtové třídy 5 a 6 - Náklady a výnosy v hospodářské činnosti 12. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy 13. Výsledek hospodaření, závěrkové a podrozvahové účty 14. Finanční kontrola, přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky 15. Příklady na opakování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 100  51 3
        Exercises evaluation Credit 0  0 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.