117-0333/01 – Acounting of the Health Insurance Companies (UZP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Marie Lichnovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the specifics of health insurance companies accounting and their activities. 2. To compare the creation and usage of funds according to legal provisions.

Teaching methods

Lectures

Summary

In the subject Accounting of the Health Insurance Companies the students will beinformed about juridical substance and specific activities of the Health Insurance Companies. The emphasis is laid on differences of their accounting; especially on generation and utilization of funds, accounting of Health Insurance Companies property, assets and liabilities from public insurance, costs, incomes and operating results.

Compulsory literature:

ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2012. 174 s. ISBN 978-80-7263-731-7. JANASOVÁ, Marie. Účetnictví zdravotních pojišťoven. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 84 s. ISBN 978-80- 248-1526-8. VANČUROVÁ, Alena a Stanislav KLAZAR. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7357-381-2.

Recommended literature:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny). Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Právní podstata, klasifikace a význam zdravotních pojišťoven Činnosti zdravotních pojišťoven a jejich účtování Nemovitosti, nehmotný a hmotný movitý majetek, způsoby účtování Pokladní hodnoty, zásoby a jejich účtování Pohledávky a závazky z veřejného zdravotního pojištění, ostatní pohledávky a závazky Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Fondy zdravotních pojišťoven, účtování jejich tvorby a použití Náklady, výnosy zdravotních pojišťoven, časové rozlišení nákladů a výnosů Tvorba a použití hospodářského výsledku, účetní výkazy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Written exam Written test 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.