117-0335/01 – Indirect Taxes B (NDB)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Subject version guarantorIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To intensify the basic knowledge of VAT principles application. 2. To describe the application of VAT in specific cases including the practical application. 3. To clarify the essential connection of Czech VAT Tax Act to The Council Directive on the common system of value added tax. 4. To intensify the knowledge of consumption and energy taxes including their practical application.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the course is to deepen the knowledge of value added tax, excise duties and energy (ecological) taxes and their practical application. The principles of application of these taxes in the Czech Republic, in relation to other EU Member States and third countries, including specific cases.

Compulsory literature:

MILLER, Angharad a Lynne OATS. Principles of International Taxation. 6th ed. London: Bloomsbury Professional, 2017. 847 p. ISBN 978-1-5265-0169-1 SCHENK, Alan, THURONYI, Victor and Wei CUI. Value Added Tax. A Comparative Approach. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2015. 544 s. ISBN 978-1-107-61762-9. TERRA, Ben and Julie KAJUS. A Guide to the European VAT Directives 2021. Amsterdam: IBFD, 2021. 1 745 p. ISBN 978-90-8722-680-0.

Recommended literature:

JAMES, Simon a Christopher NOBES. The Economics of Taxation. Principles, Policy and Practice. 10th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2010. 324 s. ISBN 978-1906201-13-5. PLATTEEUW, Chris and Pedro PESTANA. Quick Reference to European VAT Compliance. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. 824 p. ISBN 978-90-411-3523-0. THOM, Michael. Tax Politics and Policy. New York: Routledge, 2017. 263 p. ISBN 978-1-13818338-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Shrnutí základních práv a povinností plátce. Odlišnosti pravidel uplatňování DPH v tuzemsku, v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím. 2.Typy obchodních smluv a jejich vazba na DPH. Kupní smlouva, smlouva o dílo, leasingová smlouva, mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování, nájemní smlouva, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o výpůjčce, smlouva o sdružení. 3.Nájem a podnájem věcí movitých a nemovitostí. Údržba, opravy a technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku. Převod staveb a pozemků. Vyhodnocení časového testu pro uplatnění osvobození v případě převodu nemovitostí. 4.Uplatňování DPH ve stavebnictví. Bytová a sociální výstavba. Den uskutečnění zdanitelného plnění. Sazby daně. Nesprávně uplatněná sazba daně a důsledky této chyby na straně plátce, který uskutečnil plnění a příjemce plnění. 5.Oprava základu daně a výše daně. Oprava sazby daně. Daňové doklady. Promítnutí oprav do daňového přiznání. 6.Dodání a pořízení zboží v rámci EU ve specifických případech. Přemístění obchodního majetku. Zasílání zboží. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků. 7.Uplatnění principu „reverse charge“ při poskytování služeb. Charakteristika služeb, u kterých je přenos daňové povinnosti uplatňován. Den vzniku povinnosti přiznat daň a den vzniku povinnosti přiznat uskutečnění plnění. Daňové doklady. Uvádění údajů v daňovém přiznání. 8.Uplatňování doně při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí. Postup při výpočtu DPH při dovozu zboží. Zákonné podmínky stanovené pro osvobození DPH při vývozu zboží. 9.Zvláštní režimy. Zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb, zvláštní režim pro cestovní službu, zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, zvláštní režim pro maloobchodní prodej, zvláštní režim pro investiční zlato. 10.Institut vracení DPH v ČR a jiných členských zemích. Daňový zástupce. Základní informace ohledně registrace českých plátců v jiných členských zemích. 11.Správa DPH. Rušení registrace. Časový posun. Sankce za nesplnění povinností stanovených zákonem o DPH. Zdaňovací období. Zákonné lhůty pro splatnost daně a vracení nadměrného odpočtu. Vytýkací řízení na DPH. 12.Daňové přiznání aktuální stav. Daňová evidence ve vazbě na daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Dodatečné daňové přiznání. 13.Zákon o DPH platný v ČR ve vazbě na Směrnici Rady ES o společném systému DPH. Judikáty ESD. 14.Uplatnění spotřebních daní u jednotlivých komodit. 15.Uplatnění ekologických daní u jednotlivých komodit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner