117-0377/01 – Daňové teorie (DANTEO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIE0019 doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
BRI0043 doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat základní přístupy k teorií daní. Srovnat závěry jednotlivých ekonomických škol pro daňovou praxi. Aplikovat daňovou teorii na konkrétní daňové systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Úvodní části kursu "Daňové teorie" seznamují posluchače se základními pojmy, úlohou daní v ekonomice, vývojem daní a daňových teorií a klasifikací daní podle různých kritérií. Další blok přednášek je věnován popisu kontroverzních názorů na daňové principy, na jejichž základech by měl být vystaven daňový systém. Následuje analýza daňového zatížení, problematika vlivu daní na trh práce a na výrobce, popis nadměrného daňového břemena a celková analýza daňové incidence. Obsahem kursu jsou dále teoretické základy jednotlivých druhů daní a přístupy k jejich konstrukci. Pozornost je věnována rovněž mezinárodním aspektům zdaňování a problematice daňových úniků. Teoretický výklad je hojně - tam, kde je to umožněno - doplněn reáliemi daňového systému České republiky a dalších zemí.

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 276 s. ISBN 978-80-7357-574-8. MUSGRAVE, Peggy a Richard MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, 301 s. ISBN 978-80-7400-005-8.

Doporučená literatura:

BUCHANAN, James. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. 664 s. ISBN 80-7226-116-9. KOLÁŘ, Pavel, Leoš VÍTEK, Jan PAVEL a kol. Zdanění a neutralita. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 183 s. ISBN 80-86861-56-2. MEDVEĎ, Jozef, Juraj NEMEC a kol. Verejné financie. Bratislava: Sprint dva, 2011. 640 s. ISBN 978-80-89393-46-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění zadaných úkolů na seminářích. Test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. Definice daně. Místo daní v ekonomice. Alokace daní v koloběhu finančních toků ekonomiky. Distribuční, alokační a stabilizační funkce daní. Vybrané ukazatele měření daní a daňového zatížení. Daňová kvóta a den ekonomické svobody. Dodatek: Úloha daní v České republice na příkladu rozpočtové soustavy. 2. KLASIFIKACE DANÍ A JEJICH GENEZE. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ. DAŇOVÉ PRINCIPY I. Klasifikace daní dle různých kritérií. Jednotková daň a daň ad valorem. Progresivita daně versus progresivita daňové sazby. Daně osobní a in rem. Klasifikace OECD. Vývoj daní a historie zdaňování. Daňové kanóny. Daňový monismus.Daňové reformy. Současné trendy ve vývoji daňových soustav. Poplatník versus plátce daně. Daňové principy v minulosti i současnosti. Dodatek 1: Vývoj daní na území dnešní České republiky Dodatek 2: Teoretické vymezení daně a současná právní úprava v České republice 3. DAŇOVÁ INCIDENCE I. Definice daňové incidence. Ramseyovo pravidlo. Daňové břemeno a nadměrné daňové břemeno. Dopad a rozdělení daňového (resp. nadměrného daňového) břemena. Použití Lorenzovy křivky pro účely měření změn v rozdělování způsobených zdaňováním. 4. DAŇOVÁ INCIDENCE II. Daně z faktorů. Daň v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence. Daň ze zisku versus daň z výrobků. Daň v podmínkách maximalizace zisku versus maximalizace obratu. 5. PROBLEMATIKA DAŇOVÉ SPRAVEDLNOSTI Daňová spravedlnost a efektivnost. Schopnost daňové úhrady. Daňová „oběť“. Optimální zdanění. „Second-best“ teorie. Zdanění versus regulace. Zdaňování a nabídka. Problematika daní z hlediska strany nabídky. Vliv daní na výrobu. Vliv daní na úspory a investice. 6. TEORIE DANÍ Z DŮCHODŮ. Vymezení zdanitelného důchodu. Odpočitatelné položky. Existence daňových pásem. Efektivní daňová sazba. Imputovaný důchod. Charakter a smysl progrese. Měření progrese. Volba zdanitelné jednotky. Absolutistické versus integrační pojetí při zdaňování firem. Problematika odpisů. Teorie negativní důchodové daně. Dodatek: Daňová teorie důchodových daní a daně z příjmů v České republice. 7. TEORIE NEPŘÍMÝCH DANÍ Charakteristika všeobecných a specifických spotřebních daní. Daň z obratu. Daň z přidané hodnoty. Speciální daně na vybrané druhy komodit: akcízy. Problematika ekologických daní. Makroekonomické aspekty zavedení DPH. Dodatek: Daňová teorie spotřebních daní a DPH a akcízy v České republice. 8. TEORIE DANÍ Z MAJETKU A BOHATSTVÍ Charakteristika daní z majetku a bohatství. Podstata zdanění majetku. Použití principu schopnosti daňové úhrady. Zdanění v případě úmrtí. Daň z pozůstalosti - alternativní přístupy a cíle. Charakteristika dalších odvodů daňového charakteru. Odvody ze mzdových prostředků a z výplatní listiny. Dodatek: Daňová teorie majetkových daní a daně z majetku a ostatní odvody daňového charakteru v České republice. 9. TEORIE DANÍ V MEZINÁRODNÍM STYKU Clo jako dovozní či vývozní daň. Merkantilismus. Fiskální a nefiskální funkce cla. Protekcionismus versus liberalismus. Jurisdikce zdroje a jurisdikce rezidence. Daňový rezident a daňový domicil. Dvojí (vícenásobné) zdanění. Metody zabránění dvojího zdanění. Daňová koordinace a harmonizace versus daňová konkurence. Dodatek: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění České republiky. 11.DALŠÍ OTÁZKY DAŇOVÉ TEORIE Fiskální federalismus: pravomoc ve zdaňování a daňové určení. Placení daně a daňový únik. Správní a vyvolané náklady zdaňování. Volební cyklus a daně. Daňové úlevy. Ekonomická psychologie zdaňování. Dodatek: Popis daňových úniků v České republice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní