117-0409/02 – Accounting of Non-Profit Organizations (UNO)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits4
Subject guarantorIng. Šárka Kryšková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Šárka Kryšková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To characterize the accounting entity, governed by notice no. 504/2002 Sb. 2. To characterize the accounting entity, governed by notice no. 410/2009 Sb. 3. To orientate in non-profit oganization legislation. 4. To understand the diversity in accounting of non-profit organizations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností nadací, nadačních fondů, politických stran, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Compulsory literature:

SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) – 187 postupů účtování. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7263-728-7. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2012 – 181 postupů účtování. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 528 s. ISBN 978-80-7263-738-6. URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6.

Recommended literature:

KOLEKTIV AUTORŮ. Nevýdělečné organizace 2012. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 294 s. ISBN 978-80-7357-737-7. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma a ÚSC 2010. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Acha, obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. ISBN 978-80-254-6862-3. STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7263-658-7. Vyhlášky č. 504/2002 Sb., 410/2009 Sb., 507/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Characterization of the accounting entities governed by notice no. 504/2002 Coll. (the basic conceptions and current legislation of civil associations, political parties and movements, interest associations of body corporate, public utility companies, foundations and endowment funds, churches and religious companies, public universities, association of owners of units and other body corporate, whose main subject of activity is not business) The specifies of accounting of the non-governmental organizations according to account categories and Czech accounting standards number 401 up to number 414 Financial statements, annual report, auditing of financial statements and tax issues of the non-governmental organizations Characterization of some selected accounting entities governed by notice no. 410/2009 Coll. (the basic conceptions and present legislation) The specifies of accounting of some selected accounting entities according to account categories and Czech accounting standards Financial statements, financial control, revision of management and auditing of financial statements

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (60) 51
        Exercises evaluation Credit  (40)
                Písemka Written test 40  21 2
        Examination Examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Winter
2009/2010 Winter