117-0939/01 – Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví) (ÚKS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí specifik účetnictví kapitálových společností v širších souvislostech. Důraz je kladen na komplexní účetní přístup, jehož výsledkem je vliv účetních operací na změny v účetních výkazech a dopady do finanční situace podniků. V konkrétních případech je problematika řešena nejen z pohledu Českých účetních standardů (ČÚS), ale i s ohledem na přístup Mezinárodních účetních standardů (IAS), resp. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), direktiv EU a US GAAP. Předmět využívá vedle znalostí základů účetnictví i základní orientaci v právní úpravě obchodních společností. K celkové komplexnosti předmětu přispívá i posouzení případných daňových dopadů konkrétního účetního problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Teoretická východiska a vlastní účetní řešení v podobě názorných schémat a příkladů jsou pojata komplexně, tj. nejen z pohledu účetního, ale také v kontextu českých právních a daňových souvislostí. Informace o formách vkladů, ale také o účetních a daňových problémech s nepeněžitými vklady, o okolnostech a důsledcích změn vlastního kapitálu nebo o otázkách spojených s držbou cenných papírů a jejich oceňováním.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IFRS. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 327 s. ISBN 978-80-251-3652-2. DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 540 s. ISBN 978-80-7357-970-8. GRAY, Iain end Stuart MANSON. The Audit Process: principles, practice and cases. London: Van Nostrand Rheinhold,1989. 547 s. ISBN 0-278-00044-4. International Accounting Standards 2003. International Accounting Standards Board. London, 2002. International Financial Reporting Standards 2010. International Accounting Standards Board. London, 2009. KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept IAS/IFRS. Praha: BOVA POLYGON. 2005. 526 s. ISBN 80-7273-129-7. KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: BOVA POLYGON. 2004. 284 s. ISBN 80-7273-095-9. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005. Překlad z anglického originálu International Accounting Standards. Praha: Svaz účetních, 2005. ISBN 80-239-5721-X. PUTTICK, George end Sandy van ESCH. ThePrinciples and Practiceof Auditing. Juta and Company Ltd, 2008 528 s. ISBN 978-0-7021-7268-7. SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7357-967-8. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společnost. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 250 s. ISBN 978-80-247-4018-8. VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). 4. vyd. Praha: Polygon, 2009. 552 s. ISBN 978-80-7273-157-6. WEYGANDT, Jerry, KIMMEL, Paul end Donald KIESO. Financial Accounting: IFRS Edition. John Wiley&Sons. 2010. 848 s. ISBN 13978-0470-55200-1.

Doporučená literatura:

DĚDIČ, J. a kol. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. GOODE, Sir Roy. Principles of Corporate Insolvency Law. 4. vyd. Sweet& Maxwell Ltd, 2011. 673 s. ISBN 9780414047877. HELMINEN,Marjaana. EU Tax Law-Direct Taxation-2011. Amsterdam: IBFD, 2011. 426 s. ISBN 978-90-8722-096-9. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 432 s. ISBN 978-80-247-4710-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2018. 15. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 529 s. ISBN 978-80-7552-989-3. PŠENKOVÁ, Yvetta. Díl: daně a dotace (s. 247-282). KRÁLÍČEK, Vladimír. [i]Zákon o auditorech. Komentář[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-317-4. KRUPOVÁ, Lenka. IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha: Vox, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0. LEIGH, Karen. Personal Bankruptcy and Company Insolvency. 3. vyd. United Kingdom: Easyway Guides, 2012. ISBN-13: 978-1847162366. MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 2. vyd. Praha: Linde, 2011. 440 s. ISBN 978-80-7201-862-8. MLÁDEK, Robert. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. 351 s. ISBN 978-80-872012-13-4. MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. [i]Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7552-768-4. MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. [i]Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích[/i]. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. PILAŘOVÁ, Ivana. [i]Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.[/i]. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7598-022-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Specifika účetnictví kapitálových společností (zaměření na kapitálové operace, na cenné papíry), audit, konsolidovaná účetní závěrka -Mezinárodní účetní standardy, direktivy EU, US GAAP -Vlastnické operace s podnikem (zánik společnosti s likvidací, insolvenční řízení, zánik společnosti bez likvidace - změna právní formy, fúze, rozdělení)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku