118-0002/02 – Demography (DEMOG)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozšíření poznatků o obyvatelstvu ve vztahu k analýze jeho reprodukčního procesu a vnějších podmíněností populačního vývoje. Student si doplní základní poznatky o demografické rozvinutosti České republiky a jejím postavení v okolním světovém demografickém prostředí. Rovněž si při cvičeních prohloubí svoje dovednosti při používání PC, kde bude pracovat pod systémem Windows v prostředí tabulkového procesoru Excel.

Teaching methods

Summary

Demografie patří mezi vědní směry již několik staletí využívané v praktickém životě. Tendence, které směřovaly ke stále bohatšímu poznávání změn v populačním vývoji, zasahují do dávné historie lidské společnosti. Jako samostatná vědní disciplína se začala výrazněji projevovat až ve 20. století. Studium lidské populace přináší cenné poznatky, které se běžně uplatňují v dalších vědních oborech, např. v sociologii, socioekonomické geografii (především v její dílčí disciplíně - geografii obyvatelstva), ekonomických a historických vědách. S výsledky demografických studií se můžeme setkat ve státní správě nebo v přístupech prostorovědních disciplín. Přitom základní demografické poznatky zcela určitě vhodně doplňují všeobecné vzdělání každého ekonoma v té míře, v jaké se ekonom v průběhu výzku¬mu dotkne otázek o lidské společnosti.

Compulsory literature:

1. Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A.: Základy demografie. Praha, Academia, 1986, 736 s. 2. Šotkovský, I.: Úvod do studia demografie. Ostrava, VŠB-TU, 1996, 158 s.

Recommended literature:

1. Sýkorová, D.: Úvod do demografie. Olomouc, Universita Palackého, 1991, 56 s. 2. Šotkovský, I.: Aktuální problémy ČR - 5. díl: Populace. Ostrava, Scholaforum 1996, 31s. 3. Roubíček, V.: Úvod do demografie. 1 vyd., Praha, Codex Bohemia 1997, 349 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Místo demografie v procesu poznávání Seznámení s demografií jako vědním oborem, podněty osobností populačních a ekonomických věd, mezinárodní pozadí demografického zájmu Demografické události a přístupy k jejich zjišťování Základní zdroje statistického popisu demografických událostí, sčítání lidu v České republice a mezinárodní censy Základní prostředky demografické analýzy Obecná pravidla zpracování demografických dat, význam času v demografické analýze, struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku Analytické postupy při studiu demografické reprodukce Úmrtnost a nemocnost, proces plodnosti a její charakteristické znaky, sňatečnost a zánik manželství, celkové charakteristiky přirozené reprodukce, populační odhady a projekce Širší podmíněnosti populačního vývoje Strukturální znaky obyvatelstva a jeho chování, prostorové znaky obyvatelstva a populační vývoj Demografie zemí světa Populační teorie a populační politika, vývoj světové populace, postavení ČR v demografickém vývoji světa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2007/2008 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner