118-0007/01 – Regional Policy (REGPOL)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Categorise and formulate arguments for exercise actual access to regional policy. Compare and interpret older always valid and new objects for-innovative and competitiveness mechanisms of regional policy for concrete regions. Generate and invent of main parts strategic progress for concrete situation. Plan, integrate and manager next necessary steps in programming of regional policy. Explain and set up of leading role of concrete institutions in regional policy.

Teaching methods

Summary

Předmět se zaměřuje na problematiku politicko-organizačních přístupů a mechanismů k provádění regionální politiky. Po shrnutí relevantních pojmů se představují teoretické přístupy, ale hlavně praktické zkušenosti z provádění regionální politiky v České republice, Evropě (a vybraných států) a regionálních center světa. V seminářích se formou diskusí a prezentací představují vybrané teoretické i praktické případové situace z evropských regionů a lokalit zaměřené nebo směřující k regionálně politickým opatřením. Osnova předmětu: 1. Východiska regionální politiky Obecné a vymezení praktické používání pojmu region. Skupiny aktérů (mikroekonomický a makroekonomické skupiny) a prostorové implikace. Procesy splývání cílů, změny v provádění a pilíře (cíle, strategie, nástroje, instituce). 2. Vymezení regionální politiky - Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení. - Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické). Shrnutí: Argumenty pro a proti regionální politice v procesu globalizace. 3. Koncepce strategií regionální politiky Strategie orientovaná na mobilitu: rozvojové impulsy a dva teoretické přístupy: - Neoklasický přístup: východiska, předpoklady a praktické využití. - Keynesiánský přístup: východiska, předpoklady a praktické využití. Endogenní strategie: východiska přístupu, slabé a silné stránky a dvě koncepce: - Inovační orientace endogenní strategie: dva cíle a jejich zajištění. - Koncepce „učících se regionů“: nové regionální faktory, zaměření a kritika. Selektivnost regionální politika: uplatňování vnější a vnitřní soudržnosti a provázanosti. - Konkurenceschopná: orientace a cíle k vnějšímu prostředí. - Pojišťovací: problémový region, tolerance k rozdílům a současné trendy. Shrnutí: mechanismy, úloha rozdílů a faktorů, subjekty a aplikace regionální politiky. 4. Regionální ekonomické intervence Členění nástrojů: věcné a podle působení a „tvrdé a měkké“ (podle Maiera): - Infrastrukturální pomůcky, finanční podněty, odrazující opatření, veřejné zakázky. - Regionalizace fiskálních a monetárních mechanismů. - Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti. Regionální programy podpor: přehled konkrétních programů podpor ministerstev v ČR. 5. Institucionální zajištění regionální politiky v ČR Programové regionální dokumenty: EU a ČR v ČR: výčet, obsah a úloha. Sedm principů pravidla regionální politiky: jejich účinnost při rozvoji. Východiska institucionálního zajištění: územní úrovně, decentralizace pravomocí v ČR. 6. Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu - Nejistoty managementu: není jen podnikový, není jediná správná organizace. - Jisté změny: porodnost, disponibilní příjmy a vlivy globální konkurence na regiony. 7. Aktuální témata a problémy regionální politiky Znalosti, inovace, výzkum a vývoj a konkurenceschopnost v regionální politice. Přímé zahraniční investice, IKT a marketing v regionální politice.

Compulsory literature:

1. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. A KOL. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 2. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. 4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176.

Recommended literature:

5. ADAMČÍK, S. Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-432-6. 198 s. 6. ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional economics and policy. London: Harvester Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1439-9. 7. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 8. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 9. KERN, J., MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (eds.) Learning Regions in Theory and Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 227 s. ISBN 978-80-248-1464-3. 10. MALINOVSKÝ, J. Regionální politika. Teze přednášek. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekf, 2008. Dostupné na Intranet-u VŠB, Ekf. 11. PEARCE, D. W. MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1995. s. 355. ISBN 80-85605-42-2. 12. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy-European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Copany Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 13. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. 14. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 15. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu v anglickém jazyce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner