118-0021/01 – Ecological Aspects of Enterprises Decision-Making ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course will appear from the knowledge about environment and its functioning. Course will examine liabilities of the business, when it tries to minimize its influence on separate segments of environment. Furthermore, the course will also be engaged in problematic of companies influence on environment pricing applying the forms of Environmental Impact Assesment and Environmental Risk Assesment and Audit.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.Prostředí člověka, faktory prostředí, systémy homeostáže, stabilita, labilita ŽP Přírodní, antropogenní a sociální faktory, evoluční tlaky, pojmy prostor a prostředí. ŽP a volný čas, faktory kvality.ŽP 2.Podmínky kvality ŽP v podnicích, informační systémy, ochrana vod, půd, ovzduší. 3.Management ŽP a jeho zaměření na ekologizaci Orientace na ŽP - faktor úspěšnosti podniku, postupy hodnocení výrobků s ohledem na šetrnost prostředí. Formy ekologické strategie a prevence uplatnění "profit stripping" 4.Ekologická účinnost v podnicích - požadavky ekologické, sociálně ekonomické, technické. Základní cesty k ekologizaci. Indikátory úspěšnosti podniku. 5.Prevence znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod.Pojem škod a nákladů v ŽP. Výsledky ekologických tlaků na chování firem, postupy průmyslové ekologie slučitelné s UR. 6.Význam ekologického managerského systému (EMS) pro podnikové rozhodování. 7.Posuzování vlivu staveb a činnosti na ŽP (EIA) Úkoly procesu EIA, matice hodnocení vlivů. Hodnocení interakcí průmyslu, dopravy a zemědělství ve vztahu k ŽP, posuzování koncepcí. Územně přeshraniční vlivy a požadavky na jejich vypracování. 8.Vyhodnocení rizik a zátěží na ŽP (ERA) Úkoly procesu ERA, faktory ovlivňující prostředí, etapizace ERA, využití výsledků v podnikové praxi. 9.Principy ekologického auditu (EA) Rozdělení auditu, úkoly, pracovní postupy, sestavení auditorského týmu (interní, externí), sestavení matice priorit. Příklad akčního plánu. 10. Normy ISO a jejich význam v podnikovém marketingu Marketingový výzkum jakosti, klasifikace jakostních charakteristik, faktory ovlivňující jakost. Norma ISO 9000 a její hlavní přínos pro podnik.Problémy se zaváděním. 11.Normalizace v Evropě a v ČR Technické normy, vytváření norem ISO, vytváření norem CEN, normy ISO 14000 a jejich význam pro podniky. 12.Zásady environmentálního labelingu Význam environmentálního značení, typy ekologického značení, hlavní zásady ekolabelingu. Postup získávání značky (loga). 13.Podnikové ekomapy a jejich využití Význam podnikových ekomap, postupy vyhotovení . Aplikace v malých a středních podnicích, dílenských provozech, praktické ukázky postupu. 14.Ukázka případové studie fiktivní firmy - postup ekologizačních kroků Metodický postup řešení v jednotlivých provozech firem . Způsoby odstraňování ekologických závad, předcházení rizikovým situacím.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner