118-0030/01 – Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry pro ekonomy (.)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

V moderním pojetí se ekologie zabývá mimo jiné vlivy člověka a jeho populace na živou i neživou přírodu. K nejvýznamnějším ovlivněním dochází v prostoru geosféry a biosféry. Jde o prostory konečné, jejichž znehodnocení rychle vzrůstá. Přednášky se zabývají problémy ochrany vyčerpatelných zdrojů a též ekonomickými opatřeními, které jsou nevyhnutelné pro ochranu sfér Země, včetně kapitálových investic do jednotlivých oblastí

Povinná literatura:

Kudrna, J. : Biosféra a lidstvo. Academia, Praha, 1988 Smolík, D.-Kincel, M.-Krpeš, V.: Ekologie - úvod do studia ekotechniky. Skriptum VŠB-TUO, Hornicko geologická fakulta, 1992 Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza. Academia, Praha, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Rozdělení sfér Země. Charakteristiky geosféry, lithosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry, fyto a zoosféry. Oblasti životního prostředí člověka. 2.Pojem ekologie a jeho objasnění Zakladatelé ekologie, hlavní ekologické pojmy, biocenóza, ekosystém, homeostáze, introdukce, ekologická stabilita. 3.Organismy a prostředí Prostředí kapalné a plynné, adaptace a její formy, divergence, konvergence, aklimatizace, ekologická a geografická pravidla, pravidlo Bergmanovo, Allenovo, Glogerovo. 4.Základní složení ekosystémů Složka abiotická, biotická, producenti, konzumenti, potravní pyramidy, produkce moří a souše, jejich využívání. 5.Populace a společenstva v ekosystémech Populace rostlin a živočichů, denzita, natalita a mortalita, ekologická nika, biochemické cykly, charakteristika ekosystémů. 6.Dynamická rovnováha ekosystémů Zákon tolerance, maxima a minima, zdroje biosféry, ekologický význam světla, sluneční záření, využití tepelné, fotoelektrické, termodynamické. 7.Pedosféra a její charakteristika Vznik půdy, základní fyzikální a chemické vlastnosti, půdotvorné faktory, ochrana půd, význam půdního fondu, problémy zemědělské výroby v ČR. 8.Hydrosféra a její charakteristika Hydrologický cyklus v přírodě, eutnofizace vod, funkce vody pro rostliny a živočichy, člověk a voda, znečištění vod, hygienická pásma, ochrana vod, spotřeba vody, problémy hospodaření vodou. 9.Atmosféra a její charakfteristika O ovzduší - plynný obal Země, cirkulace atmosféry, znečištění ovzduší, emise a imise, monitoring ovzduší, registr emisí REZZO, hlavní znečištěniny ovzduší, možnosti minimalizace znečištění. 10.Lesy a jejich význam v biosféře Funkce lesa, rozdělení lesů, vliv emisí na lesní porosty, situace v lesním hospodářství ČR, způsoby obnovy. 11.Zeleň v krajině a městech Ekologický význam zeleně, funkce zeleně, zeleň v ulicích a parcích, vliv člověka na zeleň, minimalizace škod v oblasti zeleně ve městech. 12.Krajina a její význam pro člověka Pojem krajina, vývoj krajiny, civilizační vlivy, vliv průmyslových činností krajin, rekultivace a revitalizace krajiny, způsoby a metody. 13.Rekultivace a obnova poškozeného prostředí Technologie zemědělské rekultivace, lesnické a vodohospodářské rekultivace, novotvary v krajině, zapojení do prostředí z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a územně technického. 14.Ekonomické možnosti ovlivnění složek biosféry Minimalizace vlivu člověka, investice do způsobu ochrany, jejich efektivita. Ochrana biosféry a soukromé podnikání, program ochrany životního prostředí v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.