118-0033/03 – Hospodářská geografie (HOGEO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit okruh znalostí o ekonomické váze jednotlivých regionů světa. Světový ekonomický řád je nemalou mírou ovlivněn hospodářskou rozvinutostí jednotlivých států světa, popř. regionálních či mezinárodních ekonomických seskupení. Ekonomická, sociální, politická a regionální geografie tvoří základní orientaci pro posouzení stavu rozvoje hospodářství z pohledu utváření nových prostorových vazeb. Vyučování předmětu hospodářské geografie by mělo pomoci ekonomům si osvojit základy geografického myšlení tj. naučit se pracovat s ekonomickými jevy v prostorových (regionálních) souvislostech. Měli by získat schopnost odlišovat jednotlivé části zemského povrchu (kontinenty, integrační seskupení, regiony, státní útvary apod.) na základě předpokladů pro hospodářskou činnost, uvědomit si zákonitosti prostorové organizace a vytvořit si alespoň přiměřenou představu o tom, že různé druhy ekonomické aktivity přinášejí lidem v odlišných regionech rozdílný ekonomický efekt.

Vyučovací metody

Anotace

Studium hospodářské geografie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Její výuka by se měla stát jedním ze základních zdrojů, které pomáhají vytvářet dnes požadovanou všestranně vzdělanou osobnost ekonoma. Především geografie světové ekonomiky, která je její nosnou částí, by měla dát budoucím ekonomům takové poznatky, aby byli schopni kvalifikovaně analyzovat a rozhodovacími postupy ovlivňovat s co nejmenšími negativními dopady prostorovou organizaci zejména ekonomických jevů a procesů. V dnešním světě je oprávněně zdůrazňováno hledisko prostorovosti, které tvoří jednu z důležitých specifik nejen hospodářské geografie, ale i dalších geografických vědních disciplín. Vzhledem k tomu, že hospodářská geografie je vědou založenou na principu komplexnosti a principu heterogennosti, je současně i vědou výrazně interdiscipli-nárního charakteru. Proto část jejích poznatků mohou využívat i ostatní vědní obory, z nichž jmenujme alespoň ekonomické a sociální vědy, ekolo¬gii, demografii, regionální ekonomiku aj. Citelně se na výsledných vlastnostech prostorových struktur (kvalitách relativně komplexních funkčně vztahových záležitostí) podílejí interakční vazby průmyslové a zemědělské výroby a dopravního systému se společností a přírodou. Přestože oblast lidského podnikání nevýrobního charakteru (tj. problematika služeb, nevýrobní sektor) zaznamenává celkově rostoucí vliv na pohyb světové ekonomiky, je zapotřebí si uvědomit, že v globálním měřítku je stále ještě pro většinu státu světa rozhodujícím impulsem hospodářského rozvoje právě průmysl a zemědělství.

Povinná literatura:

1. Knox, P., Agnew, J.: The Geography of the World Economy. London, Edward Arnold 1994, second edition, 436 s. 2. Šotkovský, I.: Hospodářská geografie. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava 2002, 248 s.

Doporučená literatura:

1. Hrala, V., Kašpar, V., Vitvarová, I.: Geografie světového hospodářství. Praha, VŠE 1994, 131 s. 2. Šotkovský, I.: Socioekonomická geografie v obecném přehledu. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava 1999, 196 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 <b>Obecné znaky geografie světového hospodářství</b> 1.1 Postavení hospodářské geografie v systému věd 1.2 Systémové přístupy a hospodářská krajina 1.3 Prostorové procesy v pozadí hospodářských vztahů 2 <b>Ekonomické vztahy a krajinná sféra</b> 2.1 Hospodářství a prostředí 2.2 Charakteristické znaky soudobého rozvoje hospodářství 2.3 Ekonomický proces a prostorové uspořádání 2.4 Od lokalizačních teorií k principům regionalismu 3 <b>Prostorový řád a význam státu</b> 3.1 Jednotný světový trh a vlivy prostorové organizace 3.2 Systém státu a jeho ekonomické souvislosti 3.3 Stát jako politicko-ekonomický systém 4 <b>Regionální úroveň prostorového řádu</b> 4.1 Pojetí regionu a regionálních systémů 4.2 Regionalizace a její vliv na ekonomické vztahy 4.3 Hodnocení regionů, jejich diferenciace 4.4 Rozvoj regionů a regionální politika 5 <b>Analýza lidského zdroje v geografickém pohledu</b> 5.1 Vývoj světové populace 5.2 Rozmístění a vybrané znaky světového obyvatelstva 6 <b>Vznik a vývoj center světové ekonomiky</b> 6.1 Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor 6.2 Evropská unie - nový prvek budoucího postavení Evropy? 6.3 Střediska rozvoje severoamerického prostoru 6.4 Hnací síly v asijsko-pacifickém region budoucnosti 7 <b>Přeměny v zázemí světového hospodářství</b> 7.1 Hospodářská váha zázemí světového hospodářství a tranzitivní ekonomiky 7.2 Rozvojové země a světová geopolitická situace 8 <b>Postavení České republiky ve světovém hospodářství</b> 8.1 Všeobecně geografická charakteristika České republiky 8.2 České hospodářství a světová ekonomika 9 <b>Geografie světového zemědělství</b> 9.1 Základní funkce, potřeby a znaky zemědělské výroby 9.2 Rostlinná a živočišná výroba 10 <b>Industrializace, cesta pokroku?</b> 10.1 Geografie průmyslu: pojmy, teorie a metody 10.2 Odvětvová struktura a rozvoj průmyslových komplexů 10.3 Limity industrializace současného světa 11 <b>Dopravní spojení v socioekonomické krajině</b> 11.1 Základní geografické poznatky o dopravním systému 11.2 Obecné rysy druhového složení dopravy 12 <b>Ekonomický řád světa v geoprostorových souvislostech</b> 12.1 Všestrannost aktivit Spojených národů 12.2 Integrační a globalizační procesy v současném světě 12.3 Geoprostorový pohled na světové hospodářství a úroveň vyspělosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku