118-0043/01 – Economics of Environment II (EŽPII)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.Subject version guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing the course students should be able to: - explain the economic significance and outline the economic causes of environmental degradation, including overexploatation of fish population, loss of biodiversity, etc., - demonstrate their understanding of the optimal rate of use of renewable natural resources, - critically evaluate different methods of allocation of water resources, - explain the basic rule of optimal rate of exploatation of non-renewable natural resources, - assess the natural resources of the Czech Republic, - point out the priority areas, and targets of EU strategy on the sustainable use of resources.

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu jsou základní problémy, principy a metody optimalizace čerpání a využívání přírodních zdrojů obnovitelných a neobnovitelných. Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy tržní alokace přírodních zdrojů a faktory, které ji ovlivňují, metodami státní regulace v této oblasti a to jak z hlediska teorie, tak i praxe. Druhá část předmětu je věnována charakteristice surovinové základny České republiky, vývojem čerpání přírodních zdrojů a stávající surovinové politice ČR. Závěr je věnován charakteristice surovinové politiky Evropské unie a vybraných členských států.

Compulsory literature:

Šimíčková, M.: Environmentální ekonomie I. Učební texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1998 Dvořák, A.:Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika. VŠE Praha, Praha 1995 Další doporučené zdroje : Kula, E.: Economics of Natural Resources, the Environment and Policies. Chapman and Hall, London 1994 Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London 1992 Tietenberg, T.: Environmental and Natural Resourcee Economics. Weizsacker, E.U., Lovins, A.B., Lovinsová, L.H.: Faktor čtyři - Nová zpráva Římského klubu.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Úvod - historická perspektiva - růst světové populace a poptávka po zdrojích 2. Přírodní zdroje - definice a klasifikace 3. Přírodní zdroje jako součást národního bohatství 4. Oceňování přírodních zdrojů - předpoklad optimalizace čerpání přírodních zdrojů 5. Oceňování přírodních zdrojů - podstata ekonomické renty 6. Využívání přírodních zdrojů obnovitelných 7. Shrnutí poznatků o optimalizaci čerpání obnovitelných přírodních zdrojů 8. Neobnovitelné přírodní zdroje nerecyklovatelné I. 9. Neobnovitelné přírodní zdroje nerecyklovatelné II. 10.Alokace přírodních zdrojů neobnovitelných recyklovatelných 11.Přírodní zdroje doplnitelné - vyčerpatelné 12.Přírodní zdroje ČR - charakteristika surovinové základny 13.Surovinová politika ČR 14.Surovinová politika EU - základní principy a dokumenty

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.