118-0046/01 – Regional and Environmental Economics (REE)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation1996/1997
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

..

Teaching methods

Summary

V první části rozvíjet poznatky o prostorových aspektech ekonomických procesů, o současných regionálně-politických opatřeních v České republice a v Evropské unii a o úloze obcí měst při regionálním rozvoji. Druhá část má charakter úvodu do environmentální ekonomie jako teorie environmentální politiky. Je zaměřena na ekonomické aspekty znehodnocování prostředí a charakteristiku základních nástrojů na omezování negativních vlivů na životní prostředí. Závěr je věnován úvodu do ekologické politiky České republiky.

Compulsory literature:

K části Regionální ekonomie 1. Malinovský, J. Regionální ekonomie. Teze přednášek k předmětu Regionální a environmentální ekonomie pro II. ročník. Ostrava: EkF VŠB – TU Ostrava, 2004. 103 s. Dostupné na WWW: http://wds.vsb.cz/bin/ekf? srv=1_2&dpt=118. 2. Matoušková, Z., Halouzka, P., Brandová, H., Černoch, P. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha: VŠE v Praze, 1992. 3. Skokan, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu ČR do EU. Ostrava: Repronis, 2002. 114 s. 4. Další doporučené zdroje: 5. Dostupné materiály na WWW: HTTP://www.mmr.cz, http://www.rdaova.cz, http://www.inforegio.cec.eu.int 6. Maier, G., Tödtling, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. 2. díl. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044- 049-2. 7. Peková, J. Místní finance. Praha: VŠE v Praze, 1992 . 8. Šotkovský, I. Socioekonomická geografie. Ostrava: Schola forum, 1994. 9. Vanhove,N., Klaassen,L.H. Regional Policy - European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 10. Časopisy: Veřejná správa, Moderní obec, Ekonom K části environmentální ekonomie 1. Šimíčková, M.: Environmentální ekonomie I. Učební texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1998 2. Kolektiv : Úvod do ekonomiky životního prostředí. VŠE Praha, Praha 1997 3. Turner,R.K., Pearce,D., Bateman, I.: Environmental Economics. An Introduction. Harvester Wheatsheaf, London 1994 4. Další doporučené zdroje : 5. Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London 1992 6. Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha 1997 7. Moldan, B.: Životní prostředí - globální perpektiva. Univerzita Karlova, Praha 1994 8. Státní program péče o životní prostředí ČR

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

REGIONÁLNÍ EKONOMIE Základní pojmy Význam základních pojmů – prostor, region Regionalismus, regionální věda a faktory lokalizace Praktické přístupy k regionalizaci Diferenciace a klasifikace regionů Regionální ekonomie Územně-prostorové hledisko v ekonomii Od prostorových faktorů jednotlivce k „národohospodářským“ prostorovým strukturám Regionální rozvoj a ekonomika Pozadí regionálních rozdílů Aktéři regionálních ekonomických procesů Příčiny regionálních disparit Regionální dílčí analýza a Lorenzova křivka Regionální politika Regionální politika a politika regionu Regionálně-politické cíle a iniciativy v ČR a v EU Regionální programové dokumenty a nástroje Principy a nástroje (programy) regionální politiky a politiky soudržnosti EU Úloha obcí v územním rozvoji Základní pojmy, funkce municipalit ve společnosti a formy správy v ČR Základní struktura obecního rozpočtu Dobrovolné svazky obcí v ČR Regionální management, marketing a socioekonomické analýzy ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE Úvod - vztah ekonomiky a životního prostředí Základní pojmy a základní funkce prostředí Předmět a funkce environmentální ekonomie Vztah ekonomiky a prostředí Důsledky působení základních termodynamických zákonů Ekonomie znečištění - teorie externalit Základní formy znehodnocování prostředí Škody z titulu znehodnocování prostředí a jejich klasifikace Vzájemný vztah hlavních skupin ekologických nákladů Optimum kvality životního prostředí Ekonomie znečištění - teorie externalit Podstata a příčiny vzniku a negativní důsledky existence externalit Problémy internalizace externalit v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence Vlastnická práva a optimální rozsah externalit Metody a nástroje internalizace externalit - I. Optimalizace externalit prostřednictvím trhu Optimální daň ze znečišťování prostředí Standardy znečištění a problémy jejich stanovení Systém poplatků v kombinaci s kvantitativní regulací Metody a nástroje internalizace externalit - II. Výhody poplatků ve srovnání s kvantitativní regulací Prodej emisních poukázek Subvence jako nástroj ekologické politiky Řešení externalit soudní cestou Efektivnost opatření péče o životní prostředí Cesty a prostředky péče o životní prostředí Problémy kvantifikace efektů opatření na ochranu prostředí Přístupy k hodnocení efektivnosti opatření Environmentální ekonomie a koncepce udržitelného rozvoje Definice a základní principy udržitelného rozvoje Koncepce slabé a silné udržitelnosti Základní podmínky a předpoklady dosažení udržitelného rozvoje.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner