118-0049/01 – Approaches to the EU Environmental Problems ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The acceptance of Czech Republic into the EU requires the adaptation of economic policy, including also the adaptation of environmental policy. Theoretical and practical concept of environmental policy in Czech Republic and in the EU still differs (transitional period). The course will explain existing differences and it will discuss necessary remedial measures

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vznik ekologické politiky, její geneze, průběh "public choice". Prostředí člověka, ekonomicko ekologický koloběh, člověk a jeho ekologické projevy, schéma ekologického trhu. 2. Podmínky kvality ŽP, informační systém ŽP. Mezinárodní vlivy, vnitrostátní vlivy, monitoring bezprostřední, strategický, taktický, příčiny neuspokojivého stavu informací o ŽP. 3. Lidské aktivity, jejich význam, vědní obor konstruktologie. Charakteristika lidských aktivit, vztah nabídka-poptávka, tvůrci nadhodnoty, úkoly konstruktérů, technologů, designerů, vědní obor konstruktologie. 4. Hlavní směry mezinárodní ekologické politiky, změny v 90. tých letech podle Spetha (1992), životní prostředí a tržní ekonomika, problematika ekologické a surovinové daně. 5. Ekologické škody, škody a náklady, druhy průmyslových poškození. Škody v životním prostředí, externality, formování ekologické politiky, ekologické škody a náklady, naturální a hodnotová podoba, kvantifikace ekonomických škod v ŽP, základní cesty k “ekologizaci“. 6. Udržitelný rozvoj, náhledy na jeho řešení, indikátory UR, ocenění přírodního kapitálu Obsah ekologické ekonomie, přírodní kapitál a jeho ocenění, kritický kapitál, kultivovaný kapitál, přístupy antropocentrické a ekocentrické, indikátory TUR. 7. Strategické cíle ekologického pilíře udržitelného rozvoje v ČR a EU. 8. Globální problémy intersociální, přírodně sociální, antroposociální, problémy chudého jihu a bohatého severu. Postavení ČR. Dimenze globálních problémů ekonomické, mimoekonomické, morální, dělení globálních problémů, přístupy k řešení, prognozování globálních problémů, etapizace, představitelé jednotlivých etap, Římský klb a jeho význam. 9. Evropská unie a její environmentální programy 1.-6. Základní obsah. 10. Integrační procesy v Evropě, orgány EU a úkoly při ochraně ŽP, prameny ochrany, akční programy EU a jejich obsah, principy ochrany ŽP v EU. 11. Strukturální fondy EU, význam fondů, rozdělení v programy pomoci. Význam zahraniční pomoci, rozdělení fondů EU, programy pomoci, PHARE I., PHARE II., ISPA, SAPARD, využití v podmínkách ČR z hlediska ochrany ŽP. 12.Ekonomické nástroje k ochraně ŽP, srovnání stavu v ČR a EU. (Ovzduší, voda, odpady, odběry z vodních toků, těžba nerostů, environmentální pojištění, obchod s emisemi) 13. Základní ekonomicko ekologické otázky účelného nakládání s odpady (ostatní, nebezpečné) v ČR a EU. 14. Strategie ochrany ŽP ČR na léta 2004-2013. Hlavní priority horizontální a sektorové.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 28  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner