118-0061/02 – Location Conditions of Enterpreneurial Subjects ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Osvald Milerski, CSc.Subject version guarantorRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Lokalizační podmínky a lokalizační faktory. Měnící se role (váha,význam) lokalizačních faktorů. Tvrdé a měkké lokalizační faktory. Lokalizační podmínky v územním marketingu. Typologie lokalizačních podmínek a lokalizačních faktorů. 2.Doprava jako součást lokalizačních podmínek. Silniční doprava. Železniční doprava. Letecká doprava. Vliv dopravní infrastruktury na lokalizační atraktivitu území. 3.Pracovní síly. Požadavky na pracovní síly Pracovní náklady. Kvalifikace pracovních sil. 4.Pozemky a pozemková politika. Cíle a mechanismy pozemkové politiky v EU. Pozemková politika v ČR a její mechanismy. Oceňování pozemků, cenové mapy. Ekonomické hodnocení ekologických funkcí. Úloha průmyslových zón v lokalizační politice. 5.Zásobování vodou. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vodních zdrojů –SVHB. Místně diferencovaná cena vody. Odvádění a čištění odpadních vod. 6.Životní prostředí a kvalita života. Poškození přírodních prvků životního prostředí. Obytné prostředí. Vliv dopravy na životní prostředí. 7.Vláda a orgány samosprávy. Podněty pro přilákání velkých investorů. Ovlivňování podnikatelského prostředí. Úloha samosprávných orgánů při lokalizaci investic. 8.Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Hlavní rysy globalizace. Rostoucí význam velkých měst, metropolizace. Nové lokalizační požadavky. 9.Globální lokalizace podnikatelských činností. Vliv internetu na globální lokalizaci. Role státu v lokalizaci(tradiční role, globální strategický význam z hlediska lokalizace). Role měnových kursů. 10.Výhody z globální lokalizace. Snižování nákladů. Zvyšování kvality. Posilování preferencí u klientů. Růst konkurenceschopnosti. 11.Nevýhody globální lokalizace. Zmenšení citlivosti na potřeby klientů. Vzrůst kursovního rizika. Zvětšené riziko vzniku konkurentů. Těžkosti spojené s řízením článků řetězu přidané hodnoty. 13.Převaha strategická a převaha komparativní. Globální lokalizace služeb. Informační služby. Budoucí lokalizace center služeb. Globální lokalizace článků řetězce přidané hodnoty podniků služeb. 14.Lokalizace jednotlivých článků činností. Globální financování. Globální výzkum a rozvoj. Globální zásobování. Globální výroba. Globální distribuce a logistika. 15.Konkurenční převaha vznikající lokalizací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner