118-0064/04 – Data Analysis in Regional Science (ANDAR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS.

Teaching methods

Summary

The aim of the course is to introduce data collecting methods and basic regional information sources. The course will then focus on the regional data analysis using basic statistical methods. Students should learn how to interpret gained results and how to present them. The course is practically oriented and emphasizes work with real data sets. Students will work up the case study for elected region and present their conclusions. Basic skills of using MS Excel, SPSS and MS PowerPoint should be also achieved.

Compulsory literature:

Hančlová, J. - Tvrdý, L. et al. Modelování a klasifikace regionálních trhů práce. (Monografie) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150. ISBN 80-248-0220-1. a literatura v moodle

Recommended literature:

Isard, W. et al.. Methods in Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. Cambridge: MIT Press. 1960. Norušic, M.J. SPSS 10.0: Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall. 2000. ISBN 0-13-029204-4 Paelinck, H. J. - Nijkamp, P. Operational Theory and Method in Regional Economics. 1st ed. Farnbrough: Saxon House Studies, 1975. 473 p. ISBN 0-347-01117-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kvantitativní metody v regionalistice a zdroje dat 2. Základy práce s regionálními deskriptory 3. Pokročilejší práce s regionálními deskriptory 4. Prezentace regionálních deskriptorů 5. Klasifikace regionů 6. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 7. Analýzy a predikce vývoje regionů 8. Analýza odvětvové struktury v kraji 9. Zpracování dotazníkových šetřeních

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Other task type Other task type 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.