118-0066/01 – Enviromentální problémy regionů v ČR ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Regionální politika si klade za cíl dosažení vyváženého ekonomického rozvoje regionů. S tímto rozvojem ekonomickým je svázán rozvoj společenský a environmentální. Nezávislá regionální politika je v ČR realizována teprve od roku 1997. V současnosti se mimo jiné zaměřuje na objasnění otázek spojených s problematikou ochrany ŽP v nejexponovanějších regionech ČR i otázek ochrany vzhledem ke vstupu do EU.

Povinná literatura:

Kolektiv: Spolupráce na územním rozvoji v Evropě. Min. pro místní rozvoj ČR, Praha. 1997, díl 1-3. Kolektiv: Strategie regionálního rozvoje ČR. Souhrnný dokument. Min. pro místní rozvoj ČR, Praha, 1999. Zákon č. 248/2000sb. o podpoře regionálního rozvoje www.env.cz www.emz.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR, email: pavlu@crr.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příroda a její rozdělení. Složka biotická a abiotická, přírodní a životní prostředí, charakteristiky pedosféry, hydrosféry, atmosféry, zoo a fytosféry. Způsoby ovlivňování člověkem, minimalizace negativních vlivů. 2. Státní politika životního prostředí ČR. Výchozí program na léta 2004 -2013, prioritní otázky, nové problémy po roce 2001, srovnání se situací v EU. 3. Environmentální charakteristika ostravského průmyslového regionu. Druhy průmyslových činností a jejich vliv na životní prostředí, vlivy na krajinu, vlivy na další složky biosféry, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení po roce 1990. 4. Environmentální charakteristika severočeského regionu. Druhy tamních průmyslových činností – mostecko, sokolovsko, vlivy na krajinné ekosystémy, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení nápravných opatření po roce 1990. 5. Environmentální problémy některých dalších vybraných regionů ČR. (Revitalizace bývalých těžebních oblastí rud a nerud v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).Způsoby minimalizace vzniklých problémů ekonomických, ekologických a sociálních. 6. Zemědělská regionální politika. Charakteristika zemědělsky problémových regionů, problémy multifunkčního zemědělství, zajištění pracovních příležitostí pracovníků v tomto sektoru, podpora malého a středního podnikání v oblasti zemědělské výroby. 7. Problémy lesnické regionální politiky. Příčiny devastace lesních porostů v Krušnohoří, Krkonoších a Beskydech a Jeseníkách, emisní a imisní problematika, funkce lesa, způsoby ochrany lesních porostů z hlediska vodohospodářského, rekreačního apod. Význam městské zeleně. 8. Vodohospodářská regionální politika. Funkce vody, význam pro člověka, regionální problematika hospodaření vodními zdroji v ČR, ochrana vodních zdrojů, snižování spotřeby v jednotlivých sektorech včetně obyvatelstva. 9. Regionální problémy obnovy krajiny. Pojem krajiny, způsoby jejího poškození vlivy přírodními a socioekonomickými. Stav homeostáze a způsoby jeho dosažení. 10.Ekologická optimalizace hospodaření v krajině. Cíle územního systému ekologické stability - lokální, regionální, nadregionální. Hlavní problémy jeho zavádění. 11. Chráněná území ČR, jejich charakteristika. Základy územního plánování v ČR. 12. Problematika Brownfields jako významných poprůmyslových ploch v antropicky zatížených regionech ČR. Možné způsoby využití, uplatnění ERA (Environmental Risk Assessement). 13. Řešení základních otázek hospodaření odpady v exponovaných regionech ČR (průmyslové odpady, komunální odpady, možné způsoby likvidace). 14. Opatření a cíle ochrany ŽP v regionech. Uplatnění principů udržitelného rozvoje, zvýšení informovanosti veřejnosti, integrace do rozhodovacích procesů. Témata cvičení 1. Můj názor na vztah ekonomie a ekologie. 2. Možnosti snížení spotřeby energie v domácnosti. 3. Můj návrh na zlepšení stavu životního prostředí v Severních Čechách a na Ostravsku, v případně mi známém regionu ČR. 4. Význam lesa pro člověka a společnost. 5. Swot analýza vybraného regionálního problému (z oblasti hospodaření vodou, půdou, zemědělské a lesní výroby a pod.). 6. Projekr nakládání s odpady ve vybrané obci, městě, regionu (odpady průmyslové, komunální, ostatní).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku