118-0066/02 – Environmental Problems of Czech Regions ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Regional politics targets a well-balanced economics development of a region. Social and environmental expansions are tied to this economic development. Independent regional politics has existed in the Czech Republic only since 1997. Nowadays, amongst other things, it aims to answer questions related to preserving the environment in the most vulnerable regions of the Czech Republic, and also questions related to environmental conservation with respects to the Czech Republic´s entrance into the European Union.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Příroda a její rozdělení. Složka biotická a abiotická, přírodní a životní prostředí, charakteristiky pedosféry, hydrosféry, atmosféry, zoo a fytosféry. Způsoby ovlivňování člověkem, minimalizace negativních vlivů. 2. Státní politika životního prostředí ČR. Výchozí program na léta 2004 -2013, prioritní otázky, nové problémy po roce 2001, srovnání se situací v EU. 3. Environmentální charakteristika ostravského průmyslového regionu. Druhy průmyslových činností a jejich vliv na životní prostředí, vlivy na krajinu, vlivy na další složky biosféry, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení po roce 1990. 4. Environmentální charakteristika severočeského regionu. Druhy tamních průmyslových činností – mostecko, sokolovsko, vlivy na krajinné ekosystémy, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení nápravných opatření po roce 1990. 5. Environmentální problémy některých dalších vybraných regionů ČR. (Revitalizace bývalých těžebních oblastí rud a nerud v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).Způsoby minimalizace vzniklých problémů ekonomických, ekologických a sociálních. 6. Zemědělská regionální politika. Charakteristika zemědělsky problémových regionů, problémy multifunkčního zemědělství, zajištění pracovních příležitostí pracovníků v tomto sektoru, podpora malého a středního podnikání v oblasti zemědělské výroby. 7. Problémy lesnické regionální politiky. Příčiny devastace lesních porostů v Krušnohoří, Krkonoších a Beskydech a Jeseníkách, emisní a imisní problematika, funkce lesa, způsoby ochrany lesních porostů z hlediska vodohospodářského, rekreačního apod. Význam městské zeleně. 8. Vodohospodářská regionální politika. Funkce vody, význam pro člověka, regionální problematika hospodaření vodními zdroji v ČR, ochrana vodních zdrojů, snižování spotřeby v jednotlivých sektorech včetně obyvatelstva. 9. Regionální problémy obnovy krajiny. Pojem krajiny, způsoby jejího poškození vlivy přírodními a socioekonomickými. Stav homeostáze a způsoby jeho dosažení. 10.Ekologická optimalizace hospodaření v krajině. Cíle územního systému ekologické stability - lokální, regionální, nadregionální. Hlavní problémy jeho zavádění. 11. Chráněná území ČR, jejich charakteristika. Základy územního plánování v ČR. 12. Problematika Brownfields jako významných poprůmyslových ploch v antropicky zatížených regionech ČR. Možné způsoby využití, uplatnění ERA (Environmental Risk Assessement). 13. Řešení základních otázek hospodaření odpady v exponovaných regionech ČR (průmyslové odpady, komunální odpady, možné způsoby likvidace). 14. Opatření a cíle ochrany ŽP v regionech. Uplatnění principů udržitelného rozvoje, zvýšení informovanosti veřejnosti, integrace do rozhodovacích procesů. Témata cvičení 1. Můj názor na vztah ekonomie a ekologie. 2. Možnosti snížení spotřeby energie v domácnosti. 3. Můj návrh na zlepšení stavu životního prostředí v Severních Čechách a na Ostravsku, v případně mi známém regionu ČR. 4. Význam lesa pro člověka a společnost. 5. Swot analýza vybraného regionálního problému (z oblasti hospodaření vodou, půdou, zemědělské a lesní výroby a pod.). 6. Projekr nakládání s odpady ve vybrané obci, městě, regionu (odpady průmyslové, komunální, ostatní).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 28  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner