118-0069/03 – Regional Sociology and Research (RESOV)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Given lessons are divided in two dimensions. First dimension is teoreticaly aimed and its primary target is to give the students information about sociological theories of the region. Main topics are following: Sociology of urban and rural area, Sociological view of migration, territorial identification, Local elites influence on regional development, etc. Second dimension describes the sociological methods used by sociological research. It emphasizes mainly the qualitative methods.

Compulsory literature:

Castells, M. The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publ., 2001. ISBN: 0-631-22140-9. Crow, G. (ed.) The Sociology of Rural Communities. Edward Elgar Pub, 1996. ISBN: 1858982405. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolínum, 1996. Flanagan, W.G. Urban Sociology: images and structure. Boston : Allyn & Bacon. 2002. ISBN: 0-205-33532-2. Giddens, A. Sociologie. Praha : Argo. 1999. ISBN 80-7203-124-4. Gottdiener, M. - Hutchison, R. The New Urban Sociology. McGraw- Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. Hudečková, H. - Lošťák, M. Sociologie a její aplikace vregionálním/rurálním rozvoji. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2002. Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. Musil, J. - Horská, P. - Maur, E. Zrod velkoměst. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka. 2002. ISBN: 90-7185-409-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomie a sociologie - sociologické a ekonomické směry, a jejich vzájemná interakce - paradigmata vědeckého pohledu 2. Pohled na společnost a její vývoj očima sociologa 3. Regionální sociologie - definování a její místo v sociologii 4. Vliv prostoru a času na utváření společnosti 5. Prostorová migrace obyvatelstva - historický vývoj - proces urbanizace a industrializace 6. Město a komunita - struktura a vývoj ve městech - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 7. Sociologie venkova - odlišnosti ve struktuře a vývoji při srovnání s městským vývojem - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 8. Identifikace obyvatelstva - prostorová a etnická - mentální mapy 9. Socio-prostorová diferenciace - sociální polarizace, - prostorová segregace a separace 10. Sociální stratifikace a sociální skupiny v regionu - pojem sociálních sítí a lokálních elit - vztahy sociálních sítí a elit k místní správě a samosprávě - aktéři regionálního rozvoje 11. Metody sociologického výzkumu - kvantitativní versus kvalitativní metody - formulace problému a výběr metody výzkumu 12. Kvantitativní metody - dotazníková šetření - typy šetření a výběr reprezentativního vzorku - tvorba dotazníků formulace otázek 13. Kvalitativní metody 1 - standardizované rozhovory - typy rozhovorů - způsoby provádění a vyhodnocování 14. Kvalitativní metody 2 - skupinové diskuse - výběr osob rekrutační dotazník - skupinová dynamika a její moderace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner