118-0076/01 – Urbanization and Territorial Planning (URBAUP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR47 Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Explain of development and functionality of make-up of citiy (functional zone) in contemporary conditions. Interpret of the Czech Republic approach and principles of territorial planning for concrete town (region). Recommend of land utilization of territorial planning documents for needs development regions and cities.

Teaching methods

Summary

Předmět zahrnuje základní principy o systému územního plánování v ČR, vazby na strukturu městského organismu a funkční zóny města, zabývá se jak historickým vývojem stavby měst, tak problematikou územního rozvoje. Student získá přehled o struktuře územního plánování, o vývoji a funkčním uspořádání městského organismu.

Compulsory literature:

1. DOLEŽAL, J., MAREČEK, J., VOBOŘIL, O. Stavební zákon v teorii a v praxi. Praha: Linde, a.s., 1994. ISBN 99-00-01905-X. 4. vydání. Praha: Linde, 2006. 704. s. ISBN 80-7201-626-1. 2. MAIER, K. Územní plánování, skripta. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 2000. 3. MAIER, K., ŘEZÁČ V. Ekonomika v území. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 1997. 4. MEDEK, F. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT Praha, 1997. ISBN 80-01-01558-0. 5. SÝKORA, J. Venkovský prostor. díl 1., A 2. Praha: ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01810-5. 6. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a další související předpisy.

Recommended literature:

7. Časopisy: Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec, Veřejná správa. 8. Materiály dostupné na WWW: <HTTP://www.mmr.cz>.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Cíle a úkoly územního plánování východiska územního plánování, základní pojmy, současné úkoly a vývojové tendence formální a neformální metody územního plánování II. Územně relevantní vazby územního plánování územní plánování a pozemkové úpravy katastr nemovitostí a jeho funkce pro územní plánování III. Sektorové územní relevantní vazby územního plánování koordinující role územního plánování a princip vstřícnosti územní plánování a významné sektorové vazby v území, územní a krajinné plánování IV. Legislativa územního plánování v České republice základní právní normy a jejich nosné úkoly institucionální zabezpečení V. Územní plánování a regionální programy vztah územního plánování a rozvojových programů na úrovni regionů a obcí územní vazby k rozvojovým plánům podniků a institucí VI. Nástroje územního plánování soustava územně plánovacích podkladů a dokumentů regionální a lokální územně plánovacích podkladů a dokumentů VII. Územní plány a regulativy VIII. Městský urbanismus stručná typologie městských aglomerací a měst v Evropě a v ČR sídelní osy, středisková sídla, „sítění“ měst a zázemí města IX. Urbanistická a stavební struktura města funkce města, funkční, urbanistická a stavební struktura měst urbanistická struktura soudobých velkých měst v ČR, morfologie města X. Charakteristika funkčních složek města hlavní složky, vzájemné vazby - město jako bydliště a pracoviště, centrum správy atd. provozní a urbanistické vazby vybraných funkčních složek města XI. Charakteristika „technických“ složek města technická infrastruktura dopravní zařízení a telekomunikace XII. Venkovský prostor základy typologie venkovských prostorů a sídel, jejich hlavní urbanistické a stavební charakteristiky, struktura krajiny a změny v jejím uspořádání a využití XIII. Relevantního plánování v jiných evropských zemích odlišnosti ve vybraných zemích – SRN, Rakousko, Polsko EUREK a územní podklady pro přeshraniční spolupráci XIV. Konkrétní územně plánovací podklady, dokumenty a mechanismy příklady vybraných stupňů a typů územně plánovacích podkladů nebo dokumentů příklady projednávání a schvalování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner