118-0079/01 – Regional and City Marketing (Regmark)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Budete schopni: * vysvětlit specifika městského a regionálního marketingu * diskutovat vznik, vývoj a současné uplatnění této disciplíny * analyzovat teritoriální marketing v praxi * identifikovat nástroje, metody a přístupy pro teritoriální marketing typické * popsat postavení teritoriálního marketingu v rámci územního rozvoje

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Compulsory literature:

Literatura: Základní 1. Rumpel, P.: Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita. 2002. 2. Janečková, L. – Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí. Grada Publishing. 1999. Další doporučená 3. Malinovský, J. – Kutscherauer, A. – Sucháček, J.: Management regionů a obcí. VŠB-TU. RCCV. 2003. 4. Payne, A.: Marketing služeb. Grada Publishing. 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu. Specifika M a R marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 2. Obecná východiska M a R marketingu. Fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu. Vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích. Od fordismu k postfordismu. 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v tranzitivních zemích. Specifika a odlišnosti od vyspělých zemí. Rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů. Vnější a vnitřní prostředí měst a regionů. Informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Tržní postavení (positioning). Segmentace a cílové skupiny. 7. Aplikace marketingového mixu. Vymezení produktu měst a regionů. Kvalita produktu měst a regionů. Úloha cen, distribuce a materiálního prostředí. Význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 8. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 9. Metody a techniky marketingu M a R. Metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R. Socioekonomický rámec používaných metod. 10. Komplexní teritoriální marketing. Základní elementy a charakteristické rysy. 11. Implementace marketingu M a R. Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R. 12. Případové studie a praxe marketingu M a R. Zavádění marketingu do řízení měst Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu). Marketing cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Konkrétní zjištění kladných a záporných prvků marketingu M a R.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 25  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner