118-0300/06 – Regionální a environmentální ekonomie (RGENEK)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování části environmentální ekonomie budou studenti schopni: Definovat základní pojmy a principy environmentální ekonomie, Vysvětlit pojmy externality, tržní selhání, tržně založené nástroje na ochranu životního prostředí a regulaci znečištění, Vysvětlit pojem udržitelný rozvoj, základní principy a alternativní přístupy k přechodu směrem k udržitelnému rozvoji. Po absolvování části regionální ekonomie budou studenti schopni: Definovat a interpretovat základní pojmy a principy regionalizace, regionálních procesů a regionální politiky. Analyzovat a kategorizovat regionální rozdíly a typy problémových regionů. Popsat a vysvětlit programové dokumenty a formy podpor regionálního rozvoje. Vysvětlit význam regionálního managementu, marketingu a sítí. Vysvětlit rozdíly mezi sociologii města a venkova a srovnat základní přístupy k provádění sociologického výzkumu v regionech a obcích. Objasnit roli měst a obcí při regionálním rozvoji.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V první části se rozvíjí poznatky o prostorových aspektech ekonomických procesů. Poznání nejdůležitějších exogenních a endogenních faktorů a mechanismů, které úspěšné regiony, města a agentury uplatnily a které problémové regiony a lokality čekají v ekonomické, demografické a sociologické oblasti v ČR a EU. Druhá část má charakter úvodu do environmentální ekonomie jako teorie environmentální politiky. Je zaměřena na ekonomické aspekty znehodnocování prostředí a charakteristiku základních nástrojů na omezování negativních vlivů na životní prostředí. Závěr je věnován problematice udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

K ČÁSTI REGIONÁLNÍ EKONOMIE 1. MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1117-0. 2. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socioekonomická geografie. Prostředí lidské činnosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 206 S. ISBN 978-80-248-2624-0. K ČÁSTI ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 3. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella a Magdaléna DRASTICHOVÁ. Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3286-9. 4. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella. Environmentální ekonomie I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002.

Doporučená literatura:

K ČÁSTI REGIONÁLNÍ EKONOMIE 1. BUČEK, Milan, Štefan REHÁK a Josef TVROŇ. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4. 2. KUTSCHERAUER, Alois, Renáta VÁCLAVKOVÁ, Jan MALINOVSKÝ a kol. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. 3. MAIER, Günter a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. 314 S. ISBN 80-8044-049-2. Další zdroje: 4. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Regionální politika [online]. Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/. 5. REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI Moravskoslezsko. Komplexní informační servis pro klienty regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko [online]. Portál regionální rady. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory. K ČÁSTI ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 6. FIELD, BARRY, C. A MARTHA K. FIELD. ENVIRONMENTAL ECONOMICS: AN INTRODUCTION. 5TH EDITION. NEW YORK: MCGRAW-HILL/IRWIN, 2009. ISBN 9780073375762. 7. HARRIS, Jonathan M. Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin, 2006. ISBN 978-0618496334.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžné kladení otázek k vybraným přednášeným tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky nejsou požadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

REGIONÁLNÍ EKONOMIE I. Prostor, jeho aktéři a lokalizace - Pojetí prostoru v ekonomii; Základní ekonomičtí prostoroví aktéři a interakce ekonomických aktérů v prostoru. - Lokalizační faktory - poptávka a nabídka ekonomických subjektů; Procesy územní koncentrace a dekoncentrace. II. Regiony a jejich diferenciace - Faktory regionálních rozdílů; Regionalizace (základní metody); Diferenciace a klasifikace regionů. - Regionální dílčí analýza a Lorenzova křivka. III. Prostorové a sociodemografické znaky obyvatelstva. - Populační velikost, struktura a rozmístění obyvatelstva. - Prostorový pohyb obyvatelstva a sídelní hierarchie. IV. Regionální a municipální politika - Přístup „shora dolů“ a definice RP; Motivace pro zavádění regionální politiky a bariéry šíření inovací v regionech - Úloha obcí a měst v regionálním rozvoji V. Regionální management a marketing - Od regionů a lokalit k celostátní úrovni aneb přístup „zdola nahoru“. - Význam regionálního managementu a marketingu pro rozvoj; Sítě - neformální dimenze regionálního rozvoje. VI. Regionální sociologie a výzkum - Sociologie města a venkova; Instituce a sociální sítě v rozvoji rurálních oblastí a měst.. - Sociologický výzkum v regionálním rozvoji. VII. Regionální projektování a programování - Programy a projekty - definice; Programování na úrovni EU a na regionální úrovni ČR a municipalit. - Základy projektového řízení a projektový cyklus. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 1. Úvod - vztah ekonomiky a životního prostředí. - Základní pojmy a základní funkce prostředí. - Vztah ekonomiky a prostředí; Důsledky působení základních termodynamických zákonů. 2. Ekonomie znečištění - Základní formy znehodnocování prostředí; Škody z titulu znehodnocování prostředí a jejich klasifikace. - Optimální úroveň znečištění. 3. Teorie externalit - Definice externalit; Příčiny vzniku a negativní dopady externalit. - Internalizace externalit v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence. 4. Tržní řešení externalit - Optimální úroveň externalit; Coase teorém a optimalizace znečištění pomocí trhu; Problémy využití tržního řešení. 5. Zelené daně a optimální znečištění - Optimální daň ze znečišťování prostředí založená na oceněné škodě; Problémy stanovení úrovně zdanění. - Distribuční dopady environmentálních daní. 6. Environmentální standardy a poplatky za znečištění - Environmentální standardy a problémy jejich stanovení; Srovnání standardů a poplatků za znečišťování prostředí. - Výhody a nevýhody ekonomických nástrojů. 7. Rozhodování a prostředí - Metoda analýzy nákladů a výnosů a problém času; Ekonomicky optimální úroveň ochrany životního prostředí. - Oceňování environmentálních přínosů, problém spravedlnosti. 8. Environmentální ekonomie udržitelný rozvoj - Definice a podmínky udržitelného rozvoje; Koncepce slabé a silné udržitelnosti. - Principy dosažení udržitelného rozvoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku