118-0300/07 – Regionální a environmentální ekonomie (RGENEK)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování části environmentální ekonomie budou studenti schopni: Definovat základní pojmy a principy environmentální ekonomie, Vysvětlit pojmy externality, tržní selhání, tržně založené nástroje na ochranu životního prostředí a regulaci znečištění, Vysvětlit pojem udržitelný rozvoj, základní principy a alternativní přístupy k přechodu směrem k udržitelnému rozvoji. Po absolvování části regionální ekonomie budou studenti schopni: Definovat a interpretovat základní pojmy a principy regionalizace, regionálních procesů a regionální politiky. Analyzovat a kategorizovat regionální rozdíly a typy problémových regionů. Popsat a vysvětlit programové dokumenty a formy podpor regionálního rozvoje. Vysvětlit význam regionálního managementu, marketingu a sítí. Vysvětlit rozdíly mezi sociologii města a venkova a srovnat základní přístupy k provádění sociologického výzkumu v regionech a obcích. Objasnit roli měst a obcí při regionálním rozvoji.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V první části se rozvíjí poznatky o prostorových aspektech ekonomických procesů. Poznání nejdůležitějších exogenních a endogenních faktorů a mechanismů, které úspěšné regiony, města a agentury uplatnily a které problémové regiony a lokality čekají v ekonomické, demografické a sociologické oblasti v ČR a EU. Druhá část má charakter úvodu do environmentální ekonomie jako teorie environmentální politiky. Je zaměřena na ekonomické aspekty znehodnocování prostředí a charakteristiku základních nástrojů na omezování negativních vlivů na životní prostředí. Závěr je věnován problematice udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

K ČÁSTI REGIONÁLNÍ EKONOMIE 1. MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1117-0. 2. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socioekonomická geografie. Prostředí lidské činnosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 206 S. ISBN 978-80-248-2624-0. K ČÁSTI ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 3. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella a Magdaléna DRASTICHOVÁ. Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3286-9. 4. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella. Environmentální ekonomie I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002.

Doporučená literatura:

K ČÁSTI REGIONÁLNÍ EKONOMIE 1. BUČEK, Milan, Štefan REHÁK a Josef TVROŇ. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4. 2. KUTSCHERAUER, Alois, Renáta VÁCLAVKOVÁ, Jan MALINOVSKÝ a kol. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. 3. MAIER, Günter a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. 314 S. ISBN 80-8044-049-2. Další zdroje: 4. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Regionální politika [online]. Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/. 5. REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI Moravskoslezsko. Komplexní informační servis pro klienty regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko [online]. Portál regionální rady. [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory. K ČÁSTI ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 6. FIELD, BARRY, C. A MARTHA K. FIELD. ENVIRONMENTAL ECONOMICS: AN INTRODUCTION. 5TH EDITION. NEW YORK: MCGRAW-HILL/IRWIN, 2009. ISBN 9780073375762. 7. HARRIS, Jonathan M. Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin, 2006. ISBN 978-0618496334.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné kladení otázek k vybraným přednášeným tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou požadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 REGIONÁKLNÍ EKONOMIE 1.1 Regionální ekonomie, lokalizace a aktéři - Trendy světového rozmísťování ekonomických aktivit - Pojetí prostoru v ekonomii, od lokalizace k regionální ekonomii a aktérům - Regionální inovační potenciál 1.2 Regionální rozdíly, analýza a typologie regionů - Regionální rozdíly a co s nimi? - Regionalizace, diferenciace a klasifikace regionů - Regionální dílčí analýza a Lorenzova křivka 1.3 Prostorové a sociodemografické znaky obyvatelstva - Populační velikost, územní rozmístění, struktura a metody měření demografických procesů - Současná dynamika prostorového pohybu složek obyvatelstva (obecně, v ČR a ve světě) - Prostorový pohyb obyvatelstva, sídelní hierarchie a urbanizace 1.4 Sociální aspekty regionálního rozvoje a teritoriální marketing - Sociální aspekty regionálního rozvoje - Teritoriální marketing 1.5 Strategické řízení, projekty a management regionálního a lokálního rozvoje - Strategické a operativní řízení, a dokumenty regionálního rozvoje (příklady z ČR) - Specifika, typy regionálního managementu a regionální manažer - Projekt - obsahové atributy a řízení tohoto úsilí lidí a institucí k vytvoření unikátní aktivity místa, regionu 1.6 Regionální politika a municipality - Definice, přístupy a soudobé cíle regionální politiky - Principy a systém programování; Instituce regionální politiky v ČR - Úloha obcí a měst v regionálním rozvoji. 2 ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE 2.1 Úvod – vývoj ekonomického myšlení a environmetální ekonomie, vztah ekonomiky a životního prostředí - Nástin historického vývoje ekonomického myšlení - Úvod do environmentální ekonomie - Základní pojmy a funkce prostředí - Vztah ekonomiky a prostředí 2.2 Úvod do ekonomie znečištění - teorie externalit - Znečištění jako externality - Podstata a příčiny vzniku externalit - Internalizace externalit v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence - Optimální rozsah negativních externalit - Příčiny vzniku a hlavní typy externalit - Analýza dopadů existence externalit v rámci teorie blahobytu 2.3 Ekonomické nástroje environmentální politiky - Optimalizace externalit prostřednictvím trhu - Zelené daně a optimální znečištění - Systém poplatků v kombinaci s kvantitativní regulací - Prodej emisních poukázek - Subvence jako nástroj environmentální politiky - Environmentálně škodlivé subvence 2.4 Ekonomická efektivnost regulace znečištění - Kvantitativní regulace - Základní funkce a kritéria volby tržně založených nástrojů - Východiska pro volbu tržně založených nástrojů 2.5 Rozhodování a prostředí - Metoda analýzy nákladů a výnosů a problém času - Integrace environmentálních aspektů do procesu rozhodování 2.6 Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj - Rozvoj environmentálního myšlení - Perspektivy lidstva - Koncepce udržitelného rozvoje – definice a podmínky - Principy udržitelného rozvoje 2.7 Environmentální ekonomie a environmentální politika - Přehled distribučních efektů nástrojů environmentální politiky - Vztah environmentální politika a environmentální ekonomie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43
        Písemný test z regionální ekonomie Písemka 43  22
        Písemný test z environmentální ekonomie Písemka 42  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok