118-0308/02 – Location Conditions of Enterpreneurial Subjects (LPPS)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Students will attain abilities to evaluate localization factors (localization conditions) playing a decisive role in making decisions on the localization of production and non-production activities. • They will be ready to negotiate with investors (individually or in a professional group) who choose a localization place from the offer which is global. • They will be able to suggest which existing potentials as well as prospective chances should be presented with the aim to gain investors and which localization barriers should be quickly removed.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The subject will provide the students with knowledge of localization conditions and their diversities in individual regions and localities. Students will be informed on changes and significance of scientific and technological development and especially on economic processes globalization. Furthermore, they will be informed on how in the era of globalization the states, regions and cities have entered the competition - they compete with each other to obtain a new capital. Conditions offered for economic activity by territorial units represent a significant factor determining competitiveness of firms. (That is why there are at present unprecedented interests on the part of investors in information characterizing localization conditions). Students will learn why a certain region in the competition for economic development in the globalized economy is successful or vice versa and why its development has a declining pace of progress. They will be informed in detail on the analysis and evaluation of individual localization factors playing a decisive role in making decision on the choice of locality.

Compulsory literature:

Yip, G. S. Total global strategy II. University of California, Los Angeles, 2004

Recommended literature:

Porter, M. E. On Competition. Harvard Business School Press, Boston 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Lokalizační podmínky a lokalizační faktory. Měnící se role (váha,význam) lokalizačních faktorů. Tvrdé a měkké lokalizační faktory. Lokalizační podmínky v územním marketingu. Typologie lokalizačních podmínek a lokalizačních faktorů. 2.Doprava jako součást lokalizačních podmínek. Silniční doprava. Železniční doprava. Letecká doprava. Vliv dopravní infrastruktury na lokalizační atraktivitu území. 3.Pracovní síly. Požadavky na pracovní síly Pracovní náklady. Kvalifikace pracovních sil. 4.Pozemky a pozemková politika. Cíle a mechanismy pozemkové politiky v EU. Pozemková politika v ČR a její mechanismy. Oceňování pozemků, cenové mapy. Ekonomické hodnocení ekologických funkcí. Úloha průmyslových zón v lokalizační politice. 5.Zásobování vodou. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vodních zdrojů –SVHB. Místně diferencovaná cena vody. Odvádění a čištění odpadních vod. 6.Životní prostředí a kvalita života. Poškození přírodních prvků životního prostředí. Obytné prostředí. Vliv dopravy na životní prostředí. 7.Vláda a orgány samosprávy. Podněty pro přilákání velkých investorů. Ovlivňování podnikatelského prostředí. Úloha samosprávných orgánů při lokalizaci investic. 8.Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Hlavní rysy globalizace. Rostoucí význam velkých měst, metropolizace. Nové lokalizační požadavky. 9.Globální lokalizace podnikatelských činností. Vliv internetu na globální lokalizaci. Role státu v lokalizaci(tradiční role, globální strategický význam z hlediska lokalizace). Role měnových kursů. 10.Výhody z globální lokalizace. Snižování nákladů. Zvyšování kvality. Posilování preferencí u klientů. Růst konkurenceschopnosti. 11.Nevýhody globální lokalizace. Zmenšení citlivosti na potřeby klientů. Vzrůst kursovního rizika. Zvětšené riziko vzniku konkurentů. Těžkosti spojené s řízením článků řetězu přidané hodnoty. 13.Převaha strategická a převaha komparativní. Globální lokalizace služeb. Informační služby. Budoucí lokalizace center služeb. Globální lokalizace článků řetězce přidané hodnoty podniků služeb. 14.Lokalizace jednotlivých článků činností. Globální financování. Globální výzkum a rozvoj. Globální zásobování. Globální výroba. Globální distribuce a logistika. 15.Konkurenční převaha vznikající lokalizací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner