118-0312/02 – Environmental Problems of Czech Regions (EPR ČR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students will gain expertise in important environmental protection problems in the most affected regions of the Czech Republic. Students' knowledge will be demonstrated by written essays on themes related to students' hometown area, or to an area of his/her own choice. A minimum of 35 points must be obtained in order to get a credit.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Regional policy’s main aim is to achieve harmonic regional economical development. With this development is also connected social and environmental development. Independent regional policy in Czech Republic has been realized not until the year of 1997. Presently the regional policy focuses mainly on answering the questions related to the environment protection problem in the most exposed regions in Czech Republic as well as with the question of protecting the environment in the context of entering the EU.

Compulsory literature:

CASSOTTA, Sandra. Environmental Damage and Liability Problems in a Multilevel Contex: The Case of the Environmental Directive. Kluwer Law, 2012. ISBN 9041138307.

Recommended literature:

MEDAROVA-BERGSTROM, K. et al. Mainstreaming the environmental and climate change in the post-2013 EU budge. Directions in European Environmental Policy, No 4, August 2011. Publ. by the Institute for European Environmental Policy. ASCANI, A., CRESCENZI, R., IAMMARINO, S. Regional Economic Development: A Review. WP1/03 Search Working Paper, 2012.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Příroda a její rozdělení. Složka biotická a abiotická, přírodní a životní prostředí, charakteristiky pedosféry, hydrosféry, atmosféry, zoo a fytosféry. Způsoby ovlivňování člověkem, minimalizace negativních vlivů. Státní politika životního prostředí ČR. Výchozí program z roku 2000, prioritní otázky, nové problémy po roce 2001, srovnání se situací v EU – charakteristika jednotlivých zemí. Environmentální charakteristika ostravského průmyslového regionu. Druhy průmyslových činností a jejich vliv na životní prostředí, vlivy na krajinu, vlivy na další složky biosféry, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení po roce 1990. Environmentální charakteristika severočeského regionu. Druhy tamních průmyslových činností – mostecko, sokolovsko, vlivy na krajinné ekosystémy, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení nápravných opatření po roce 1990. Zemědělská regionální politika. Charakteristika zemědělsky problémových regionů (program SAPARD), problémy multifunkčního zemědělství, zajištění pracovních příležitostí pracovníků v tomto sektoru, podpora malého a středního podnikání v oblasti zemědělské výroby. Environmentální problémy některých dalších vybraných regionů ČR. (Problémy bývalých těžebních oblastí rud a nerud v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Způsoby minimalizace vzniklých problémů ekonomických, ekologických a sociálních. Problémy lesnické regionální politiky. Příčiny devastace lesních porostů v Krušnohoří, Krkonoších a Beskydech a Jeseníkách, emisní a imisní problematika, funkce lesa, způsoby ochrany lesních porostů z hlediska vodohospodářského, rekreačního apod. Vodohospodářská regionální politika. Funkce vody, význam pro člověka, regionální problematika hospodaření vodními zdroji v ČR, ochrana vodních zdrojů, snižování spotřeby v jednotlivých sektorech včetně obyvatelstva. Regionální problémy obnovy krajiny. Pojem krajiny, způsoby jejího poškození, revitalizační a rekultivační metody, vlivy povrchové těžby v severozápadních Čechách, vlivy hlubinné těžby na Ostravsku, těžba dalších vyhrazených nerostů a vliv na krajinu. Řešení využití Brownfields. Využití venkovských oblastí a jejich environmentální ohrožení. Problémy urbanismu, demografické vlivy, ochrana rustikální krajiny, negativní a pozitivní vlivy cestovního ruchu, problémy rekrace a jejich řešení z hlediska devastace krajiny v některých vybraných regionech ČR. Problematiky příhraničních oblastí. Periferijnost příhraničních regionů v ČR, vzájemné způsoby ovlivňování v oblasti čistoty vod, ovzduší, odpadů, možných havárií včetně jaderných. Regionální problémy a jejich řešení v EU s ohledem na environmentální otázky. Ochrana volné krajiny a vodních zásob, ochrana říčních systémů, ochrana podzemních vod, ochrana mokřadů, integrovaný přístup k řešení environmentálních vazeb. Strukturální problémy ochrany ŽP v regionech ČR.Nedostatky v právní úpravě ochrany ŽP, nové právní úpravy ochrany prostředí, aplikace v regionech. Opatření a cíle ochrany ŽP v regionech ČR.Princip udržitelného rozvoje, integrace požadavků ochrany ŽP do rozhodovacích procesů v krajích ČR, zvýšení informovanosti veřejnosti, strategie financování v krajích ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 28  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner