118-0312/02 – Environmentální problémy regionů ČR (EPR ČR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student nabude odpovídající odborné znalosti z oblasti řešení závažných problémů ochrany ŽP v nejpostiženějších regionech ČR. V rámci seminárních prací prezentuje své nabyté znalosti zpracovanými esejemi na dané téma situované do oblasti místa bydliště, případně dle vlatního rozhodnutí vybraného regionu. Na základě seminárních prací je ohodnocen podle jejich kvality maximálním počtem 35 bodů pro uznání zápočtu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Regionální politika si klade za cíl dosažení vyváženého ekonomického rozvoje regionů. S tímto rozvojem ekonomickým je svázán rozvoj společenský a environmentální. Nezávislá regionální politika je v ČR realizována teprve od roku 1997. V současnosti se mimo jiné zaměřuje na objasnění otázek spojených s problematikou ochrany ŽP v nejexponovanějších regionech ČR i otázek ochrany vzhledem ke vstupu do EU.

Povinná literatura:

Kolektiv: Spolupráce na územním rozvoji v Evropě. Min. pro místní rozvoj ČR, Praha. 1997, díl 1-3. Kolektiv: Strategie rozvoje regionu. Ostravský kraj. Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava, 1999. Kolektiv: Strategie regionálního rozvoje ČR. Souhrnný dokument. Min. pro místní rozvoj ČR, Praha, 1999. Zákon č. 248/2000sb. o podpoře regionálního rozvoje

Doporučená literatura:

www.env.cz www.emz.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR, email: pavlu@crr.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Příroda a její rozdělení. Složka biotická a abiotická, přírodní a životní prostředí, charakteristiky pedosféry, hydrosféry, atmosféry, zoo a fytosféry. Způsoby ovlivňování člověkem, minimalizace negativních vlivů. Státní politika životního prostředí ČR. Výchozí program z roku 2000, prioritní otázky, nové problémy po roce 2001, srovnání se situací v EU – charakteristika jednotlivých zemí. Environmentální charakteristika ostravského průmyslového regionu. Druhy průmyslových činností a jejich vliv na životní prostředí, vlivy na krajinu, vlivy na další složky biosféry, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení po roce 1990. Environmentální charakteristika severočeského regionu. Druhy tamních průmyslových činností – mostecko, sokolovsko, vlivy na krajinné ekosystémy, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení nápravných opatření po roce 1990. Zemědělská regionální politika. Charakteristika zemědělsky problémových regionů (program SAPARD), problémy multifunkčního zemědělství, zajištění pracovních příležitostí pracovníků v tomto sektoru, podpora malého a středního podnikání v oblasti zemědělské výroby. Environmentální problémy některých dalších vybraných regionů ČR. (Problémy bývalých těžebních oblastí rud a nerud v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). Způsoby minimalizace vzniklých problémů ekonomických, ekologických a sociálních. Problémy lesnické regionální politiky. Příčiny devastace lesních porostů v Krušnohoří, Krkonoších a Beskydech a Jeseníkách, emisní a imisní problematika, funkce lesa, způsoby ochrany lesních porostů z hlediska vodohospodářského, rekreačního apod. Vodohospodářská regionální politika. Funkce vody, význam pro člověka, regionální problematika hospodaření vodními zdroji v ČR, ochrana vodních zdrojů, snižování spotřeby v jednotlivých sektorech včetně obyvatelstva. Regionální problémy obnovy krajiny. Pojem krajiny, způsoby jejího poškození, revitalizační a rekultivační metody, vlivy povrchové těžby v severozápadních Čechách, vlivy hlubinné těžby na Ostravsku, těžba dalších vyhrazených nerostů a vliv na krajinu. Řešení využití Brownfields. Využití venkovských oblastí a jejich environmentální ohrožení. Problémy urbanismu, demografické vlivy, ochrana rustikální krajiny, negativní a pozitivní vlivy cestovního ruchu, problémy rekrace a jejich řešení z hlediska devastace krajiny v některých vybraných regionech ČR. Problematiky příhraničních oblastí. Periferijnost příhraničních regionů v ČR, vzájemné způsoby ovlivňování v oblasti čistoty vod, ovzduší, odpadů, možných havárií včetně jaderných. Regionální problémy a jejich řešení v EU s ohledem na environmentální otázky. Ochrana volné krajiny a vodních zásob, ochrana říčních systémů, ochrana podzemních vod, ochrana mokřadů, integrovaný přístup k řešení environmentálních vazeb. Strukturální problémy ochrany ŽP v regionech ČR.Nedostatky v právní úpravě ochrany ŽP, nové právní úpravy ochrany prostředí, aplikace v regionech. Opatření a cíle ochrany ŽP v regionech ČR.Princip udržitelného rozvoje, integrace požadavků ochrany ŽP do rozhodovacích procesů v krajích ČR, zvýšení informovanosti veřejnosti, strategie financování v krajích ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku